(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.02.2024
Zverejnený v OV č.:
24/2024
Dlžník/Úpadca:
STONTEC, s.r.o. v konkurze IČO 36632716, , J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4K/16/2016
Spisová značka správcu:
4K/16/2016 S1971
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o vyhodnotení tretieho (III.) kola ponukového konania na speňaženie majetku v oddelenej podstate veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. a všeobecnej podstate

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO 36 632 716 (ďalej aj len ako Úpadca) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.04.2016, sp. zn. 4K/16/2016, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016 týmto v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 (ďalej aj len ako ZoKR do 31.12.2016) v kontexte ust. § 206d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje toto oznámenie o vyhodnotení tretieho (III.) kola verejného ponukového konania (ďalej aj len ako Oznámenie).

I. Vyhlásenie tretieho (III.) kola ponukového konania

(2) Dňa 20.12.2023 bolo v Obchodnom vestníku č. 242/2023, č. zverejnenia K071609, publikované oznámenie (ďalej aj len ako Oznámenie o vyhlásení ponukového konania) o vyhlásení tretieho (III.) kola ponukového konania (ďalej aj len ako Ponukové konanie), ktorého predmetom bolo speňaženie majetku špecifikovaného v ods. (3) Oznámenia o vyhlásení ponukového konania.

II. Obsah Oznámenia

(3) V súlade s ust. bodu (25) v spojení s ust. bodu (34) Oznámenia o vyhlásení ponukového konania Správca oznamuje, že (i.) Ponukové konanie bolo skončené a (ii.) Správca vyhodnocuje Ponukové konanie ako neúspešné.

(4) Do Ponukového konania sa nezapojil žiaden záujemca, na ktorého ponuku Správca prihliada v súlade s obsahom Oznámenia o vyhlásení ponukového konania, resp. všetky Správcovi doručené ponuky boli vyradené z vyhodnotenia pre nesúlad ponuky s Oznámením o vyhlásení ponukového konania, resp. z iných dôvodov, pre ktoré Oznámenie o vyhlásení ponukového konania umožňuje ponuku vyradiť z vyhodnotenia.

III. Záverečné ustanovenia

(5) Prípadné bližšie informácie o vyhodnotení Ponukového konania je možné vyžiadať e-mailom na adrese [office@wak.sk]. Právo získania bližších informácii o vyhodnotení Ponukového konania svedčí výlučne osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu v celom rozsahu a Ponukovým konaním dotknutým záujemcom v rozsahu, v akom sa ich priamo týka vyhodnotenie Ponukového konania.

V Banskej Bystrici, dňa 30.1.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca úpadcu

STONTEC, s.r.o. v konkurze

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)