(PO) 101%, spol. s r.o. v konkurze, IČO 31689116

Nám. sv. Egídia 44, 05801 Poprad

Odvolanie správcu
Dátum vydania:
29.1.2024
Dátum zverejnenia:
02.02.2024
Zverejnený v OV č.:
24/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
2K/38/2013
ICS:
8113226492
Vydal:
JUDr. Tomáš Novák
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
101%, spol. s r.o. IČO 31689116, , Námestie sv. Egídia 44, 05801 Poprad, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Daňový úrad Prešov , Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov, Slovenská republika 101%, spol. s r.o. IČO 31689116, , Námestie sv. Egídia 44, 05801 Poprad, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, Poprad 058 01, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, o odvolaní správcu úpadcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
o d v o l á v a správcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: