Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/64/2023

(FO) Lakatošová Erika (29.04.1964)

Barca 15, 98251 Barca

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.02.2024
Zverejnený v OV č.:
24/2024
Dlžník:
Erika Lakatošová IČO 29.4.1964, , Barca 15, 982 51 Barca,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
3OdK/64/2023
Spisová značka správcu:
3OdK/64/2023 S1971
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o vyhodnotení prvého (I.) kola ponukového konania na speňaženie majetku vo všeobecnej podstate

(speňaženie nehnuteľností - Barca)

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Erika Lakatošová, trvale bytom Barca 15, 982 51 Barca, dátum narodenia 29.4.1964 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.10.2023, sp. zn. 3OdK/64/2023, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 204/2023 zo dňa 25.10.2023 týmto v súlade s ust. ust. § 167n ods. 1 druhá veta (nehnuteľnosti) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) zverejňuje toto oznámenie o vyhodnotení prvého (I.) kola ponukového konania (ďalej aj len ako Oznámenie).

I. Vyhlásenie prvého (I.) kola ponukového konania

(2) Dňa 8.1.2024 bolo v Obchodnom vestníku č. 5/2024 zverejnené oznámenie o vyhlásení prvého (I.) kola ponukového konania (ďalej aj len ako Oznámenie o vyhlásení ponukového konania), ktorého predmetom bolo speňaženie majetku špecifikovaného v ods. (3) Oznámenia o vyhlásení ponukového konania.

II. Obsah Oznámenia

(3) V súlade s ust. bodu (28) Oznámenia o vyhlásení ponukového konania Správca oznamuje, že (i.) ponukové konanie bolo skončené a (ii.) Správca vyhodnocuje ponukové konanie ako neúspešné.

(4) Do ponukového konania sa nezapojil žiaden záujemca, na ktorého ponuku Správca prihliada v súlade s obsahom Oznámenia o vyhlásení ponukového konania, resp. všetky Správcovi doručené ponuky boli vyradené z vyhodnotenia pre nesúlad ponuky s Oznámením o vyhlásení ponukového konania, resp. z iných dôvodov, pre ktoré Oznámenie o vyhlásení ponukového konania umožňuje ponuku vyradiť z vyhodnotenia.

III. Záverečné ustanovenia

(5) Prípadné bližšie informácie o vyhodnotení ponukového konania je možné vyžiadať e-mailom na adrese [office@wak.sk]. Právo získania bližších informácii o vyhodnotení ponukového konania svedčí výlučne osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu v celom rozsahu a ponukovým konaním dotknutým záujemcom v rozsahu, v akom sa ich priamo týka vyhodnotenie ponukového konania.

V Banskej Bystrici, dňa 30.1.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Erika Lakatošová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)