(PO) SNP3 s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 46060456

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
08.02.2024
Zverejnený v OV č.:
28/2024
Dlžník/Úpadca:
SNP3 s.r.o. "v konkurze" IČO 46060456, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
JUDr. Juraj Rybár , Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2R/18/2015
Spisová značka správcu:
2R/18/2015 S1709
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Text:

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty:

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 správca úpadcu SNP3 s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 060 456 v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 97 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN: 36924a (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.

Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:

Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

JUDr. Juraj Rybár, správca