(PO) Alfa 04 a.s., IČO 35889853

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
09.02.2024
Zverejnený v OV č.:
29/2024
Dlžník/Úpadca:
Alfa 04 a.s. IČO 35889853, , Kominárska 141/2,4 / 0, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Oliver Korec , Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/40/2023
Spisová značka správcu:
21K/40/2023 S322
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:
Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Dlžník Právny dôvod vzniku pohľadávky Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku Deň zapísania majetku do súpisu Dôvod zapísania majetku do súpisu Zabezpečený veriteľ Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok
1 Peňažná pohľadávka Bratislavský samosprávny kraj Neuhradené zádržné, FA č. 310423026 1/1 7 248,00 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 12, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 41, 42
2 Peňažná pohľadávka EX projekt, s.r.o. Neurhadená FA č. 311023058 1/1 3 539,29 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
3 Peňažná pohľadávka Metro Bratislava a.s. Neuhradené zádržné, FA č. 310523037 1/1 4 166,40 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
4 Peňažná pohľadávka Slovenská správa ciest Neuhradené zádržné, FA č. 310323011 1/1 25 134,60 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
5 Peňažná pohľadávka Slovenská správa ciest Neuhradené zádržné, FA č. 310323012 1/1 10 627,80 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
6 Peňažná pohľadávka Slovenská správa ciest Neuhradené zádržné, FA č. 311121119 1/1 2 040,00 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
7 Peňažná pohľadávka Slovenská správa ciest Neuhradené zádržné, FA č. 310823051 1/1 1 524,00 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
8 Peňažná pohľadávka Slovenská správa ciest Neuhradená FA č. 311023074  1/1 233 628,84 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
9 Peňažná pohľadávka Žilinský samosprávny kraj Neuhradené zádržné, FA č. 310222004 1/1 4 470,00 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
10 Peňažná pohľadávka Žilinský samosprávny kraj Neuhradené zádržné, FA č.311123077 1/1 1 800,00 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
11 Peňažná pohľadávka Žilinský samosprávny kraj Neuhradené zádržné, FA 311123078 1/1 4 620,00 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
12 Peňažná pohľadávka Žilinský samosprávny kraj Neuhradené zádržné, FA č. 311223082 1/1 1 320,00 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
13 Peňažná pohľadávka Bánskobystrický samosprávny kraj Neuhradená FA č. 311123079 1/1 2 217,60 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu
14 Peňažná pohľadávka SMS a.s., Partizánska cesta 91,  974 01 Banská Bystrica Neuhradená FA č. 311123080 1/1 3 150,00 € 4.2.2024 Majetok podliehajúci konkurzu

JUDr. Oliver Korec, správca.