Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/115/2023

(FO) Reguly Miloš (24.07.1977)

Gen. Štefánika 776/3A , 02743 Nižná

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
09.02.2024
Zverejnený v OV č.:
29/2024
Dlžník:
Reguly Miloš IČO 24.07.1977, , Gen. Štefánika 776/3A, 02743 Nižná,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
10OdK/115/2023
Spisová značka správcu:
10OdK/115/2023 S1989
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Miloš Reguly, nar. 24.07.1977, trvale bytom Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, podnikajúceho pod obchodným menom Miloš Reguly, s miestom podnikania: Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, IČO: 41 794 389, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 10OdK/115/2023, týmto zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty – všeobecná podstata:

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

 

I. HNUTEĽNÉ VECI

 

 

 

 

 

 

 

Por.č.

Popis

 Súpisová hodnota

1

Prívesný vozík AG AG1 1/./., VIN: U59V065A1V1GV1024, EČ: TS017YA, druh: Príves nákladný, druh karosérie: DC valníková, farba: Hnedá, stav: V premávke

150 €

2

KIA SPORTAGE JA/JA-4/5555, VIN: KNEJA5555WD007189, EČ: TS433BF, druh: osobné vozidlo, druh karosérie: AC kombi, farba: Šedá metalíza, stav: vyradené z cestnej premávky

500 €

 

SPOLU I.

 

 

 

 

 

     650,00  €

 

II. NEHNUTEĽNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

a)

Spoluvlastnícke podiely k pozemkom okres Tvrdošín, obec Nižná, kat. úz. Nižná

Por.č.

Parc. číslo

Parc. reg.

Druh pozemku

Výmera v m2

LV

Katastrálne územie+ Obec

Okres

Spoluvlast. podiel

 Súpisová hodnota

1

319/1

C

trvalý trávny porast

2570

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,05  €

2

319/6

C

trvalý trávny porast

296

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,12  €

3

319/10

C

trvalý trávny porast

152

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,06  €

4

993

C

trvalý trávny porast

1818

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,75  €

5

1282/10

C

trvalý trávny porast

1200

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,49  €

6

1283

C

trvalý trávny porast

2403

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,98  €

7

1285

C

lesný pozemok

24800

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     10,16  €

8

1414

C

lesný pozemok

17039

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       6,98  €

9

1415

C

trvalý trávny porast

33695

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     13,81  €

10

1418

C

lesný pozemok

13916

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       5,70  €

11

1419

C

lesný pozemok

4902

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,01  €

12

1421

C

lesný pozemok

70507

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     28,90  €

13

1476

C

lesný pozemok

43478

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     17,82  €

14

1477

C

trvalý trávny porast

31921

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     13,08  €

15

1479

C

trvalý trávny porast

218

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,09  €

16

1480

C

trvalý trávny porast

5341

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,19  €

17

1530

C

trvalý trávny porast

12198

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       5,00  €

18

1531

C

trvalý trávny porast

5705

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,34  €

19

1532

C

trvalý trávny porast

413

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,17  €

20

1533

C

trvalý trávny porast

123

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,05  €

21

1534

C

trvalý trávny porast

249

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,10  €

22

1535

C

trvalý trávny porast

105

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

23

1536

C

lesný pozemok

115657

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     47,40  €

24

1808/2

C

lesný pozemok

923640

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                    378,55  €

25

1839

C

lesný pozemok

166199

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     68,12  €

26

1884

C

lesný pozemok

20775

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       8,51  €

27

1885

C

lesný pozemok

693

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,28  €

28

1934

C

lesný pozemok

163885

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     67,17  €

29

1935

C

lesný pozemok

338349

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                    138,67  €

30

1984

C

trvalý trávny porast

17902

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       7,34  €

31

2029

C

trvalý trávny porast

645

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,26  €

32

2030

C

trvalý trávny porast

18031

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       7,39  €

33

2031

C

trvalý trávny porast

3442

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,41  €

34

2181

C

trvalý trávny porast

201

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,08  €

35

2182

C

trvalý trávny porast

3711

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,52  €

36

2183

C

ostatná plocha

1003

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,41  €

37

2250

C

trvalý trávny porast

702

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,29  €

38

2288

C

trvalý trávny porast

894

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,37  €

39

2290

C

lesný pozemok

640592

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                    262,54  €

40

2382/2

C

trvalý trávny porast

440

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,18  €

41

2382/3

C

trvalý trávny porast

273

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,11  €

42

2382/12

C

trvalý trávny porast

102

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

43

2382/20

C

ostatná plocha

411

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,17  €

44

2382/21

C

ostatná plocha

522

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,21  €

45

2434

C

trvalý trávny porast

6448

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,64  €

46

2435

C

trvalý trávny porast

1612

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,66  €

47

2436

C

trvalý trávny porast

6555

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,69  €

48

2437

C

trvalý trávny porast

36984

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     15,16  €

49

2455

C

trvalý trávny porast

7530

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       3,09  €

50

2476

C

trvalý trávny porast

3844

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,58  €

51

2496/1

C

trvalý trávny porast

11667

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       4,78  €

52

2497/20

C

trvalý trávny porast

479

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,20  €

53

2497/21

C

ostatná plocha

2823

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,16  €

54

2566/1

C

ostatná plocha

10170

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       4,17  €

55

2566/2

C

ostatná plocha

438

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,18  €

56

2566/3

C

ostatná plocha

1491

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,61  €

57

2567/1

C

ostatná plocha

2743

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,12  €

58

2567/2

C

ostatná plocha

89

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

59

2567/3

C

ostatná plocha

271

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,11  €

60

2569

C

ostatná plocha

104

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

61

2570

C

ostatná plocha

2355

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,97  €

62

2571

C

trvalý trávny porast

39876

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     16,34  €

63

2617/3

C

trvalý trávny porast

28319

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     11,61  €

64

2618/3

C

ostatná plocha

4993

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,05  €

65

2618/4

C

ostatná plocha

103

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

66

2619/2

C

trvalý trávny porast

11889

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       4,87  €

67

2741

C

trvalý trávny porast

1733

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,71  €

68

2743/1

C

lesný pozemok

185903

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     76,19  €

69

2743/2

C

lesný pozemok

47

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,02  €

70

2831/1

C

trvalý trávny porast

20417

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       8,37  €

71

2831/21

C

trvalý trávny porast

2474

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,01  €

72

2831/51

C

ostatná plocha

526

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,22  €

73

2831/52

C

ostatná plocha

514

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,21  €

74

2831/53

C

trvalý trávny porast

5

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,01  €

75

3152/1

C

lesný pozemok

59960

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     24,57  €

76

3152/2

C

lesný pozemok

189

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,08  €

77

3160/1

C

lesný pozemok

25923

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     10,62  €

78

3160/2

C

lesný pozemok

212

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,09  €

79

3160/3

C

lesný pozemok

178

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,07  €

80

3161/1

C

trvalý trávny porast

3165

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,30  €

81

3161/2

C

trvalý trávny porast

187

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,08  €

82

3165

C

trvalý trávny porast

1840

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,75  €

83

3168/1

C

ostatná plocha

891

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,37  €

84

3168/2

C

ostatná plocha

2958

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,21  €

85

3169

C

lesný pozemok

14632

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       6,00  €

86

3170

C

ostatná plocha

3261

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,34  €

87

3171

C

ostatná plocha

3714

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,52  €

88

3172/1

C

trvalý trávny porast

6816

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,79  €

89

3172/2

C

ostatná plocha

1000

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,41  €

90

3215

C

trvalý trávny porast

4367

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,79  €

91

3216

C

trvalý trávny porast

3297

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,35  €

92

3545

C

trvalý trávny porast

848

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,35  €

93

3551

C

lesný pozemok

6772

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,78  €

94

3552

C

lesný pozemok

12506

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       5,13  €

95

3646

C

lesný pozemok

137661

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     56,42  €

96

3676

C

lesný pozemok

11569

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       4,74  €

97

4061/2

C

vodná plocha

989

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,41  €

98

4063/2

C

vodná plocha

661

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,27  €

99

4063/3

C

vodná plocha

2109

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,86  €

100

567/5

E

ostatná plocha

15265

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       6,26  €

101

928

E

trvalý trávny porast

17238

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       7,06  €

102

1047

E

lesný pozemok

74355

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     30,47  €

103

1179/2

E

orná pôda

101

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

104

1282/1

E

trvalý trávny porast

80927

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     33,17  €

105

1282/2

E

trvalý trávny porast

311

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,13  €

106

1284

E

trvalý trávny porast

2766

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,13  €

107

1416

E

trvalý trávny porast

1832

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,75  €

108

1417

E

trvalý trávny porast

243

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,10  €

109

1420

E

trvalý trávny porast

18035

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       7,39  €

110

1478

E

trvalý trávny porast

6941

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,84  €

111

1481

E

trvalý trávny porast

13990

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       5,73  €

112

1596

E

trvalý trávny porast

9424

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       3,86  €

113

1597

E

trvalý trávny porast

15008

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       6,15  €

114

1625

E

trvalý trávny porast

33882

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     13,89  €

115

1655/2

E

trvalý trávny porast

417

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,17  €

116

1656/1

E

trvalý trávny porast

2404

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,99  €

117

1657

E

trvalý trávny porast

6315

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,59  €

118

1837

E

trvalý trávny porast

157076

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     64,38  €

119

1838

E

trvalý trávny porast

1780464

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                    729,72  €

120

1888

E

trvalý trávny porast

1861

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,76  €

121

1983

E

trvalý trávny porast

5809

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,38  €

122

2020

E

trvalý trávny porast

3236

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,33  €

123

2184

E

trvalý trávny porast

10841

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       4,44  €

124

2249

E

trvalý trávny porast

5406

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,22  €

125

2287

E

trvalý trávny porast

4938

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,02  €

126

2289

E

trvalý trávny porast

28109

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     11,52  €

127

2382

E

ostatná plocha

37215

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     15,25  €

128

2497/1

E

trvalý trávny porast

4165

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,71  €

129

2497/2

E

trvalý trávny porast

20916

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       8,57  €

130

2497/3

E

trvalý trávny porast

21562

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       8,84  €

131

2497/4

E

trvalý trávny porast

229

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,09  €

132

2497/5

E

trvalý trávny porast

144

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,06  €

133

2565

E

trvalý trávny porast

3583

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,47  €

134

2831/1

E

trvalý trávny porast

2045

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,84  €

135

2831/2

E

trvalý trávny porast

182

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,07  €

136

2831/3

E

trvalý trávny porast

172

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,07  €

137

3124

E

trvalý trávny porast

149

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,06  €

138

3125/1

E

trvalý trávny porast

2741

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,12  €

139

3162

E

trvalý trávny porast

1085

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,44  €

140

3163/1

E

trvalý trávny porast

2050

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,84  €

141

3163/2

E

trvalý trávny porast

772

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,32  €

142

3200

E

trvalý trávny porast

2685

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,10  €

143

3214

E

trvalý trávny porast

53398

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     21,89  €

144

3554

E

trvalý trávny porast

714

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,29  €

145

2496/2

C

ostatná plocha

24

2828

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,01  €

146

2496/3

C

ostatná plocha

125

2828

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,05  €

147

2497/60

C

ostatná plocha

12

2866

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,01  €

148

2497/22

C

zastavaná plocha a nádvorie

232

3010

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,10  €

149

2566/4

C

ostatná plocha

150

3010

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,06  €

150

2566/5

C

ostatná plocha

83

3010

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,03  €

151

2566/6

C

ostatná plocha

5

3010

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,00  €

152

2290

E

lesný pozemok

226

2840

Podbiel

Tvrdošín

60/73198

                       0,09  €

 

SPOLU II.

 

 

 

 

 

2 393,96  €

 

V Žiline, dňa 05.02.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca