Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/178/2023

(FO) Soľava František (19.04.1990)

Joliota Curie 732, 05801 Poprad

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
09.02.2024
Zverejnený v OV č.:
29/2024
Dlžník:
Soľava František IČO 19.04.1990, , Joliota Curie 732 / 23, 05801 Poprad,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
8OdK/178/2023
Spisová značka správcu:
8OdK/178/2023 S1884
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Dlžník Podielové spoluvlastníctvo Mena Súpisová hodnota majetku Deň zapísania majetku do súpisu Dôvod zapísania majetku do súpisu
1 Pohľadávka  Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad Ul. 1.mája 4053/24, 058 01 Poprad   1/1 EUR 184,50 15.1.2024 §167h ods. 1 ZKR

Mgr. Matej Ambroz, správca