Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
14.02.2024
Zverejnený v OV č.:
32/2024
Dlžník/Úpadca:
Bauman Róbert IČO 12.04.1974, , Ružová dolina 16008 / 25, 82109 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Mýtna 50, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-27K/25/2020
Spisová značka správcu:
B1-27K/25/2020 S1666
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

 

Súpis všeobecnej podstaty  v konkurznom konaní na majetok   Róbert Bauman, nar. 12.04.1974, trvale bytom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava  sp. zn. 27K/25/2020 S1666

Číslo súpisovej zložky majetku:

1

Opis súpisovej zložky majetku:

Pohľadávka z účtu -  preplatok na elektrickej energii zložený na účte pre konanie

 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku

04.12.2020

Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku

 

Deň vylúčenia zo súpisu majetku

 

Súpisová hodnota majetku

169,65 EUR

Poznámka o spornosti

 

Číslo súpisovej zložky majetku:

2

Opis súpisovej zložky majetku:

Pohľadávka z účtu- zrušenie b-ú. ČSOB

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku

08.12.2020

Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku

 

Deň vylúčenia zo súpisu majetku

 

Súpisová hodnota majetku

51,94 EUR

Poznámka o spornosti

 

Číslo súpisovej zložky majetku:

3

Opis súpisovej zložky majetku:

Pohľadávka voči Ing. Andrea Solárová, rod. Solárová, nar. 17.09.1974, bytom Donnerova 717/21, 841 04 Bratislava zo zmieru v konaní B1-37Cbi/28/2021-102 zo dňa 02.08.2023 splatná najneskôr 28.02.2024

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku

02.08.2023

Zabezpečenie určené zmierom:

a) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Senec, obec Senec, okres Senec, zapísané na LV č. 7506, a to:

- parcela registra „C“, parc č. 4618 o výmere 38 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

- parcela registra „C“, parc. č. 4619 o výmere 331 m2, druh pozemku záhrada,

- stavba so súp. číslom 3153 postavená na parcele p. č. 4168, popis stavby záhradná chata,

b) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Karlova Ves, obec Bratislava- m. č. Karlova Ves, Okres Bratislava IV, zapísané:

- na LV č. 4365, a to byt č. 61, nachádzajúci sa na 6. p., vchod Nám. Sv. Františka 18, v stavbe polyfunkčný bytový dom s. č. 3550 postavenej na parcele p. č. 285/36, podiel bytu na spoločných častiach a zariadeniach domu veľkosti 3935/737299 k celku, spoluvlastnícky podiel na pozemku p. č. 285/36 o výmere 634 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o veľkosti 3935/737399 k celku, v spoluvlastníckom podiele žalovanej 1/1 k celku a

- na LV č. 4366, a to nebytový Priestoru č. 12/1 nachádzajúci sa v suteréne vchodu Čavojského v stavbe s popisom Podzemné garáže – Čavojského s. č. 6150, postavenej na parcele p.č. 285/23 a 285/34, a spoluvlastnícky podiel k spoločným častiam a zariadeniam domu a pozemku p.č. 285/23 o výmere 2913 m2 a pozemku p.č. 285/34 o výmere 117 m2 o veľkosti 156301/273740 k celku, v spoluvlastníckom podiele žalovanej 2/79 k celku,

c) nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Karlova Ves, obec Bratislava- m. č. Karlova Vec, okres Bratislava IV, zapísanú na LV č. 4366, a to:

- nebytový priestor garáž č. 36, číslo vchodu Čavojského, -1.p, súpisné číslo stavby 6150, na pozemkoch registra „C“, 285/23, 285/34 a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2001/273740 na spoločných častiach, a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra „C“ s parcelným číslom 285/23, zastavené plochy a nádvoria o výmere 2931 m2, na pozemku registra „C“ s parcelným číslom „C“ 285/34, zastavené plochy a nádvoria o výmere 117 m2

d) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Ružinov, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, zapísaná na LV č. 6946, a to:

- byt č. 406 – B, 4. p., vchod Drieňová 1K, v bytovom/obytnom dome súp. č. 16940, postavenom na pozemku/pozemkoch parc. č. 15274/15, parc. č. 15274/16, parc. č. 15274/17, parc. č. 15274/18 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 16940 o veľkosti 5130/3522584, v podiele 1/1;

- nebytový priestor č. BS11, -2. p., vchod: Drieňová 1K, v bytovom/obytnom dome súp. č. 16940, postavenom na pozemku/pozemkoch parc. č. 15274/15, parc. č. 15274/16, parc. č. 15274/17, parc. č. 15274/18 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 16940 o veľkosti 593/3522584, v podiele 1/1;

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/235 k nebytovému priestoru č. S2-G, -2. p., vchod: Drieňová ul., v bytovom/ obytnom dome súp. č. 16940, postavenom na pozemku/pozemkoch parc. č. 15274/15, parc. č. 15274/16, parc. č. 15274/17, parc. č. 15274/18 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 16940 o veľkosti 2/235 z 638175/3522584;

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5130/3522584 k pozemku/pozemkom parcely registra „C“ parc. č. 15274/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1474 m2 , parcely registra „C“ parc. č. 15274/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie výmere 3451 m2 , parcely registra „C“ parc. č. 15274/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2720 m2 , parcely registra „C“ parc. č. 15274/17, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie o výmere 1851 m2 , parcely registra „C“ parc. č. 15274/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 369 m2 , v podiele 1/1, prislúchajúci k bytu;

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 593/3522584 k pozemku/pozemkom parcely registra „C“ parc. č. 15274/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1474 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3451 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2720 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/17, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1851 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, parcely registra „C“

parc. č. 15274/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 369 m2 , v podiele 1/1, prislúchajúci k nebytovému priestoru;

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/235 z 638175/3522584 k pozemku/pozemkom parcely registra „C“ parc. č. 15274/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1474 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3451 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2720 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/17, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1851 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2, parcely registra „C“ parc. č. 15274/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 369 m2, prislúchajúci k spoluvlastníckemu podielu k nebytovému priestoru, budú zálohou na zabezpečenie pohľadávky žalobcu v sume 276.116,- Eur. V prípade čiastkových plnení v pomernej výške 80% všeobecnej hodnoty jednotlivej nehnuteľnosti v priebehu doby od právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru do skutočného zaplatenia pomernej časti, žalobca vydá žalovanej kvitanciu za účelom výmazu záložného práva k jednotlivej nehnuteľnosti.“

Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku

 

Deň vylúčenia zo súpisu majetku

 

Súpisová hodnota majetku

276116 EUR

Poznámka o spornosti

 

Číslo súpisovej zložky majetku:

4

Opis súpisovej zložky majetku:

Pohľadávka  voči spoločnosti REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM, spol. s r.o., so sídlom: Poľnohospodárska 113, Bratislava 821 07, IČO: 35 683 457 súdom uložená pokuta podľa § 75 ods. 12 ZKR

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku

06.02.2024

Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku

 

Deň vylúčenia zo súpisu majetku

 

Súpisová hodnota majetku

3300 EUR

Poznámka o spornosti

 

Číslo súpisovej zložky majetku:

5

Opis súpisovej zložky majetku:

Pohľadávka  voči spoločnosti RBIS, s.r.o. so sídlom: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 45 665 842 súdom uložená pokuta podľa § 75 ods. 12 ZKR

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku

06.02.2024

Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku

 

Deň vylúčenia zo súpisu majetku

 

Súpisová hodnota majetku

3300 EUR

Poznámka o spornosti

 

V Bratislave dňa 04.12.2020                   

Doplnené 08.12.2020

Doplnené 02.08.2024

Doplnené 09.02.2024

                                                                                                JUDr. Marek Glemba, správca