Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 88OdK/87/2023

(FO) Ferencová Ružena (18.02.1976)

Pri mlyne 1437, 07101 Michalovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
16.02.2024
Zverejnený v OV č.:
34/2024
Dlžník:
Ferencová Ružena IČO 18.02.1976, , Pri mlyne 1437 / 13, 07101 Michalovce,
Správca:
JUDr. Mária Lányiová , Štefánikova 50, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
88OdK/87/2023
Spisová značka správcu:
88OdK/87/2023 S1937
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR]       Zabezpečenie
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR 500.00       Nie

JUDr. Mária Lányiová, správca

SKP dlžníka Ružena Ferencová