Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/12/2024

(FO) Tóthová Andrea (01.06.1976)

Lipová 3764/4 , 04801 Rožňava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
16.02.2024
Zverejnený v OV č.:
34/2024
Dlžník:
Tóthová Andrea IČO 01.06.1976, , Lipová 3764/4, 04801 Rožňava,
Správca:
JUDr. Tomáš Sabadoš , LL.M. , Floriánska 19, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
43OdK/12/2024
Spisová značka správcu:
43OdK/12/2024 S1896
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

V konkurznej veci vedenej Mestským súdom Košice sp. zn. 43OdK/12/2024 JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca navrhovateľa – dlžníka Andrea Tóthová, nar. 01.06.1976, trvale bytom Lipová 3764/4, 048 01 Rožňava, podnikajúca pod obchodným menom Andrea Tóthová – AJA, s miestom podnikania: Krátka 219, 049 41 Pača, IČO 46 534 407 oznamuje, že do správcovského spisu v súlade s § 85 ods. 2 ZKR je možné nahliadnuť každý pracovný deň od 07.30 do 13.30 hodiny v kancelárii správcu: Floriánska 19, 040 01 Košice. Dohodnúť si presný termín môžete na e-mailovej adrese: sabados.spravca@gmail.com alebo na tel. č. 0902 884 872.

 

V Košiciach, dňa 13. 02. 2024

JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca