Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/41/2017

(FO) Vencel Jozef (19.07.1952)

Ludvíka Svobodu 2568, 05801 Poprad

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.02.2024
Zverejnený v OV č.:
34/2024
Dlžník:
Vencel Jozef IČO 19.07.1952, , Ludvíka Svobodu 2568 / 38, 05801 Poprad,
Správca:
, Kendice 390, 08201 Kendice,
Spisová značka súdu:
2OdK/41/2017
Spisová značka správcu:
2OdK/41/2017 S1429
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka: Jozef Vencel, nar. 19.07.1952, trvale bytom Ludvíka Svobodu 2568/38, 058 01 Poprad (ďalej aj ako len „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko Správca nedisponuje pôvodným správcovským spisom, počas výkonu svojej funkcie vychádzal zo zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom, poskytnutých súčinností od veriteľov,  ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR. Na základe týchto šetrení Správca zistil,  že Dlžník nie je vlastníkom majetku ktorý by podliehal konkurzu súlade s ust. § 167h ZKR a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Jozef Vencel, nar. 19.07.1952, trvale bytom Ludvíka Svobodu 2568/38, 058 01 Poprad, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Vencel, nar. 19.07.1952, trvale bytom Ludvíka Svobodu 2568/38, 058 01 Poprad, vedený Okresným súdom Prešov,
pod sp. zn. 2OdK/41/2017 zrušuje.

Prvá arbitrážna k. s.

správca dlžníka