Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/115/2023

(FO) Reguly Miloš (24.07.1977)

Gen. Štefánika 776/3A , 02743 Nižná

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.02.2024
Zverejnený v OV č.:
35/2024
Dlžník:
Reguly Miloš IČO 24.07.1977, , Gen. Štefánika 776/3A, 02743 Nižná,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
10OdK/115/2023
Spisová značka správcu:
10OdK/115/2023 S1989
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

OZNÁMENIE SÚVISIACE  SO SPEŇAŽOVANÍM MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Miloš Reguly, nar. 24.07.1977, trvale bytom Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, podnikajúceho pod obchodným menom Miloš Reguly, s miestom podnikania: Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, IČO: 41 794 389, sp. zn. správ. spisu: 10OdK/115/2023 /S1989,

týmto, najmä podľa § 167n ods. 1, § 167p ods. 1 ZKR, vyhlasujem 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovnej časti majetku dlžníka, zverejneného v OV č. 29/2024 zo dňa 09.02.2024, ktorú tvorí– hnuteľná vec – prívesný vozík, celková súpisová hodnota: 150,- EUR:

 

I. HNUTEĽNÉ VECI

Por.č.

Popis

 Súpisová hodnota

1

Prívesný vozík AG AG1 1/./., VIN: U59V065A1V1GV1024, EČ: TS017YA, druh: Príves nákladný, druh karosérie: DC valníková, farba: Hnedá, stav: V premávke

150 €

 

 

Podmienky verejného ponukového konania:

 1. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „REGULY - ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne v úradných hodinách na adresu kancelárie správcu: JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010 01 Žilina, a to v lehote 10 dní, ktorá lehota začína plynúť deň nasledujúci potom čo je tento oznam zverejnený v OV. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. a) do 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
 2. Každý záujemca je povinný, najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a to bezhotovostným platobným prevodom na účet Správcu: SLSP, a.s., IBAN: SK78 0900 0000 0051 6946 5092, do poznámky uviesťREGULY – VPK“, a to tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účet správcu najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
 3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky sa neprihliada. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
 4. Ponuka musí obsahovať, inak je správca oprávnený ju odmietnuť:
 1. Identifikačné údaje záujemcu spolu s rodným menom aj priezviskom, rodným číslom (na účely vyhotovenia zmluvy) spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom,
 2. Výšku ponúkanej kúpnej ceny,
 3. Uvedenie čísla účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
 4. Vyhlásenia záujemcu:
 • že predložená ponuka je záväzná,
 • že ponúkaná kúpna cena je splatná pred podpisom Kúpnej zmluvy,
 • že záujemca súhlasí s podmienkami Kúpnej zmluvy,
 • že záujemca súhlasí so zmluvnou pokutou pre prípad porušenia povinnosti – neuzatvorenia kúpnej zmluvy na výzvu správcu s tým, že zložená zábezpeka záujemcu sa započíta na takto určenú zmluvnú pokutu,
 • že záujemca neeviduje voči dlžníkovi pohľadávky spôsobilé na započítanie,
 1. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou za prevod majetku dlžníka.
 2. Správca nezodpovedá za stav, resp. vady predmetu VPK.
 3. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku najvyššiu ponuku, resp. všetky ponuky.
 4. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. č.: +421 910 707 599, +421 915 883 079 príp. e-mailom: sufak.spravca@gmail.com

 

V Žiline dňa 14.02.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca