Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/233/2022

(FO) Kohúciková Eliška (11.02.1959)

Andreja Žarnova 7163/11B , 91702 Trnava

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.02.2024
Zverejnený v OV č.:
35/2024
Dlžník:
Kohúciková Eliška IČO 11.02.1959, , Andreja Žarnova 7163/11B, 91702 Trnava,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
60OdK/233/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/233/2022 S2069
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

TRETIE KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2022, č. k.: 60OdK/233/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 181/2022 zo dňa 21.09.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eliška Kohúciková, narodená 11.02.1959, trvale bytom Trnava, Andreja Žarnova 7163/11B, PSČ 917 01 (ďalej tiež ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č.: 1992/B, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

Nakoľko II. kolo ponukového konania zahájené zverejnením výzvy na predkladanie ponúk Správcom v Obchodnom vestníku č. 11/2024 zo dňa 16.01.2024 pod položkou K002633 bolo neúspešné, Správca týmto v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“) vyhlasuje tretie kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk na odkúpenie majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty Dlžníka pod číslom súpisovej zložky 24, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 231/2022 zo dňa 02.12.2022, č. oznamu K069853, po zmenách zverejnených v Obchodnom vestníku č. 117/2023 zo dňa 20.06.2023, č. oznamu K034465 a po zmenách v Obchodnom vestníku č. 228/2023 zo dňa 30.11.2023, č. oznamu K067399, a to konkrétne nasledovného majetku:

POZEMOK

Číslo súpisovej zložky

24

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 665/903, druh pozemku: Orná pôda, výmera 9 194 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobotská Lehota, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 898 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 1/2 k celku

Súpisová hodnota v EUR

4 826,85 EUR

(ďalej tiež ako „Predmet speňaženia“).

Podmienky ponukového konania:

Ponuka musí byť písomná, určitá a musí obsahovať označenie záujemcu a osoby konajúcej za alebo v mene záujemcu umožňujúce ich jednoznačnú identifikáciu spoločne s preukázaním oprávnenia konať za alebo v mene záujemcu spoločne s kontaktnými údajmi, označenie Predmetu speňaženia, návrh na odkúpenie Predmetu speňaženia s uvedením výšky ponúkanej kúpnej ceny vyjadrenej číslom aj slovom v mene EUR. Zahraničná právnická osoba je povinná preukázať svoju právnu subjektivitu priložením originálu príslušného dokladu o jej právnej subjektivite s uvedením osoby oprávnenej za takúto osobu konať nie staršieho ako 30 dní. Ponuka doručená v listinnej (fyzickej) podobe musí byť doručená na adresu kancelárie Správcu: Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 v neporušenej a zalepenej obálke s výrazným označením v tomto znení: „Konkurz 60OdK/233/2022, záväzná ponuka POZEMOK. NEOTVÁRAŤ“. Ponuka doručená v elektronickej podobe musí byť doručená do elektronickej schránky Správcu: „Správca – KONFRERO Insolvency k. s.“ a musí v predmete elektronickej správy obsahovať označenie v tomto znení „Konkurz 60OdK/233/2022, záväzná ponuka POZEMOK. NEOTVÁRAŤ“ a musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom záujemcu.

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku a končí v 10-ty deň, na neskôr doručenú ponuku sa neprihliada. Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota končí v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuku nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť.

Rozhodujúca je najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na účet Správcu vedený v Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK05 8330 0000 0020 0227 7010, pod variabilným symbolom: 6023320221 a uvedením poznámky: „Záloha POZEMOK 60OdK/233/2022“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu, pričom suma zálohy musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliada.

Vyhodnotenie ponúk:

Správca do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňaženia, splnil všetky podmienky ponukového konania v zmysle tejto výzvy a ZKR, jeho ponuka nebola odmietnutá a prihliada sa na ňu. Záloha zložená neúspešným záujemcom bude vrátená bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý označí záujemca v ponuke.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, Správca bude písomne vyzývať záujemcov, ktorí ponúkli zhodné najvyššie kúpne ceny, na navýšenie ich ponúk najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Správcu k takémuto navýšeniu, a to aj opakovane až dokým práve jeden zo záujemcov neponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak žiadny zo záujemcov neponúkne vyššiu ponuku, víťazným záujemcom sa stáva záujemca na základe žrebu Správcu.

Na ponuku, ktorá je neurčitá alebo nie je v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve alebo ZKR, sa neprihliada. Správca má právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, odmietnuť ktorúkoľvek ponuku alebo všetky ponuky alebo neprihliadať na ponuku, ktorá vylučuje, obmedzuje alebo mení akúkoľvek z podmienok uvedených v tomto oznámení alebo pridáva novú podmienku. V prípade viacerých ponúk toho istého záujemcu sa prihliada iba na tú ponuku s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.

Kúpna zmluva:

Písomné znenie kúpnej zmluvy, bude vyhotovené Správcom a následne bude víťazný záujemca písomne vyzvaný Správcom k jej podpisu. Víťaz ponukového konania ako kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie a prípadne vypratanie Predmetu speňaženia a administratívne alebo iné úkony spojené s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia a zmenami v príslušnej evidencii na svoje náklady. Záloha zložená víťazným záujemcom bez ďalšieho predstavuje výťažok speňaženia a použije sa na úhradu kúpnej ceny za Predmet speňaženia.

Obsahom kúpnej zmluvy nebude žiadny záväzok predávajúceho ani žiadne právo kupujúceho nad rámec východzieho zákonného režimu pre kúpnu zmluvu.

Bližšie informácie:

Žiadosti o bližšie informácie je možné zasielať na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: konkurzy@konfrero.com.

Správca si vyhradzuje právo uplatniť a záujemca sa v prípade takéhoto uplatnenia zaväzuje uhradiť v prospech príslušnej majetkovej podstaty Dlžníka zmluvnú pokutu vo výške víťazným záujemcom zloženej zálohy a záujemca súhlasí s tým, že na jej úhradu bude jednostranným započítaním použitá víťazným záujemcom zložená záloha, pričom táto sa tak stane majetkom podliehajúcim konkurzu, a to v prípade, ak záujemca ako víťaz ponukového konania akýmkoľvek spôsobom zmarí proces speňažovania majetku, predovšetkým ak ani v v Správcom dodatočne stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu zmluvu podpísanú zo svojej strany v súlade s pokynmi určenými písomne Správcom, alebo odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, alebo spôsobí nemožnosť jej uzatvorenia predovšetkým z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti Správcovi ani na výzvu Správcu, alebo spôsobí jej neplatnosť, zánik inak ako splnením alebo nemožnosť jej s/plnenia.

V prípade zmarenia speňaženia Predmetu speňaženia Správca pred vyhlásením ďalšieho kola ponukového konania postupne vyzve neúspešných záujemcov takto zmareného kola od záujemcu s ďalšou v poradí najvyššou ponúknutou kúpnou cenou na vyjadrenie súhlasu s kúpou podľa nimi predloženej ponuky.

Náklady záujemcu s účasťou v ponukovom konaní a všetky súvisiace náklady znáša výlučne záujemca.

Podaním ponuky Správcovi v zmysle tejto výzvy záujemca vyjadruje svoj bezpodmienečný súhlas s podmienkami uvedenými v tejto výzve a vyjadruje vôľu byť týmito podmienkami viazaný.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069