Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/22/2024

(FO) Horvát Martin (14.09.1973)

Chminianske Jakubovany 211, 08233 Chminianske Jakubovany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
20.02.2024
Zverejnený v OV č.:
36/2024
Dlžník:
Horvát Martin IČO 14.09.1973, , Chminianske Jakubovany 211, 08233 Chminianske Jakubovany,
Správca:
JUDr. Vladimír Babin , Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
7OdK/22/2024
Spisová značka správcu:
7OdK/22/2024 S1039
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Vladimír Babin, správca podstaty dlžníka Martin Horvát, nar. 14.09.1973, trvale bytom 082 33 Chminianske Jakubovany 211  oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k.: 7OdK/22/2024 v zmysle § 32  a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu IBAN: SK43 1111 0000 0068 8894 0018.

Poučenie:

  1. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
  2. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
  3. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
  4. Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
  5. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
  6. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania.
  7. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
  8. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Vladimír BABIN, správca