Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/22/2024

(FO) Horvát Martin (14.09.1973)

Chminianske Jakubovany 211, 08233 Chminianske Jakubovany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
20.02.2024
Zverejnený v OV č.:
36/2024
Dlžník:
Horvát Martin IČO 14.09.1973, , Chminianske Jakubovany 211, 08233 Chminianske Jakubovany,
Správca:
JUDr. Vladimír Babin , Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
7OdK/22/2024
Spisová značka správcu:
7OdK/22/2024 S1039
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Vladimír Babin, správca podstaty dlžníka Martin Horvát, nar. 14.09.1973, trvale bytom 082 33 Chminianske Jakubovany 211 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci pod sp.zn.: 7OdK/22/2024 S1039 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Hlavná 29, 080 01 Prešov, a to v pracovných dňoch v úradných hodinách od 8,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/7723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na adrese: spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír BABIN, správca