Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/22/2024

(FO) Nociarová Lucia (14.12.1991)

Modrý Kameň , 99201 Modrý Kameň

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
20.02.2024
Zverejnený v OV č.:
36/2024
Dlžník:
Lucia Nociarová IČO 14.12.1991, , Zvolenská 188/39, 992 01 Modrý Kameň,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
3OdK/22/2024
Spisová značka správcu:
3OdK/22/2024 S1971
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Lucia Nociarová, trvale bytom Zvolenská 188/39, 992 01 Modrý Kameň, dátum narodenia 14.12.1991 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 6.2.2024, sp. zn. 3OdK/22/2024, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 31/2024 zo dňa 13.2.2024 týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) za primeraného použitia ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR a ust. § 32 ods. 11 ZoKR, a v zmysle ust. § 32 ods. 21 prvá veta ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov a za účelom podania návrhu na určenie popretej pohľadávky.

Platobné údaje na zloženie preddavku

bankový účet IBAN: SK36 1100 0000 0029 4314 3786

variabilný symbol: číslo popieranej, resp. popretej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok vedenom v registri úpadcov

poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý skladá preddavok s uvedením, že ide o preddavok

Poučenie

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane. [ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

Pohľadávku možno poprieť do a) 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky. [ust. § 32 ods. 3 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou. [ust. § 32 ods. 5 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. [ust. § 32 ods. 7 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde. [ust. § 32 ods. 9 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. [ust. § 32 ods. 11 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške. [ust. § 32 ods. 14 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania. [ust. § 32 ods. 15 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú. [ust. § 32 ods. 16 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. [ust. § 32 ods. 19 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

(...) Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. (...) [ust. § 32 ods. 21 druhá veta v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR]

V Banskej Bystrici, dňa 15.2.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Lucia Nociarová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)