Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Odvolanie správcu
Dátum vydania:
12.2.2024
Dátum zverejnenia:
26.02.2024
Zverejnený v OV č.:
40/2024
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-8K/68/2018
ICS:
1118214356
Vydal:
JUDr. Zuzana Hlistová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
JUDr. Vojtech Agner IČO 42360781, , Cintorínska 22, 81102 Bratislava, Slovenská republika DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17, 85104 Bratislava, Slovenská republika Milada Koukalová , Cintorínska 22, 81101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47 404 116, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1690, o odvolaní z funkcie správcu takto
Rozhodnutie:
Súd o d v o l á v a : JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1690.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§198 ods.1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: