Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/115/2023

(FO) Reguly Miloš (24.07.1977)

Gen. Štefánika 776/3A , 02743 Nižná

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.02.2024
Zverejnený v OV č.:
39/2024
Dlžník:
Reguly Miloš IČO 24.07.1977, , Gen. Štefánika 776/3A, 02743 Nižná,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
10OdK/115/2023
Spisová značka správcu:
10OdK/115/2023 S1989
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

OZNÁMENIE SÚVISIACE  SO SPEŇAŽOVANÍM MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Miloš Reguly, nar. 24.07.1977, trvale bytom Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, podnikajúceho pod obchodným menom Miloš Reguly, s miestom podnikania: Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, IČO: 41 794 389, sp. zn. správ. spisu: 10OdK/115/2023 /S1989,

týmto, najmä podľa § 167n ods. 1 ZKR, vyhlasujem 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovnej časti majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejneného v OV č. 29/2024 zo dňa 09.02.2024, ktorú tvorí– súbor spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam, celková súpisová hodnota za súbor vo výške: 2.393,96 EUR:

 

II. NEHNUTEĽNOSTI

a)

Spoluvlastnícke podiely k pozemkom okres Tvrdošín, kat. úz. Nižná a Podbiel

Por.č.

Parcelné číslo

Parc. Reg.

Druh pozemku

Výmera v m2

LV

Katastrálne územie +Obec

Okres

Spoluvlast. podiel

Súpisová hodnota

1

319/1

C

trvalý trávny porast

2570

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,05  €

2

319/6

C

trvalý trávny porast

296

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,12  €

3

319/10

C

trvalý trávny porast

152

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,06  €

4

993

C

trvalý trávny porast

1818

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,75  €

5

1282/10

C

trvalý trávny porast

1200

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,49  €

6

1283

C

trvalý trávny porast

2403

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,98  €

7

1285

C

lesný pozemok

24800

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     10,16  €

8

1414

C

lesný pozemok

17039

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       6,98  €

9

1415

C

trvalý trávny porast

33695

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     13,81  €

10

1418

C

lesný pozemok

13916

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       5,70  €

11

1419

C

lesný pozemok

4902

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,01  €

12

1421

C

lesný pozemok

70507

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     28,90  €

13

1476

C

lesný pozemok

43478

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     17,82  €

14

1477

C

trvalý trávny porast

31921

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     13,08  €

15

1479

C

trvalý trávny porast

218

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,09  €

16

1480

C

trvalý trávny porast

5341

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,19  €

17

1530

C

trvalý trávny porast

12198

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       5,00  €

18

1531

C

trvalý trávny porast

5705

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,34  €

19

1532

C

trvalý trávny porast

413

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,17  €

20

1533

C

trvalý trávny porast

123

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,05  €

21

1534

C

trvalý trávny porast

249

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,10  €

22

1535

C

trvalý trávny porast

105

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

23

1536

C

lesný pozemok

115657

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     47,40  €

24

1808/2

C

lesný pozemok

923640

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                    378,55  €

25

1839

C

lesný pozemok

166199

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     68,12  €

26

1884

C

lesný pozemok

20775

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       8,51  €

27

1885

C

lesný pozemok

693

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,28  €

28

1934

C

lesný pozemok

163885

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     67,17  €

29

1935

C

lesný pozemok

338349

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                    138,67  €

30

1984

C

trvalý trávny porast

17902

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       7,34  €

31

2029

C

trvalý trávny porast

645

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,26  €

32

2030

C

trvalý trávny porast

18031

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       7,39  €

33

2031

C

trvalý trávny porast

3442

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,41  €

34

2181

C

trvalý trávny porast

201

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,08  €

35

2182

C

trvalý trávny porast

3711

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,52  €

36

2183

C

ostatná plocha

1003

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,41  €

37

2250

C

trvalý trávny porast

702

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,29  €

38

2288

C

trvalý trávny porast

894

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,37  €

39

2290

C

lesný pozemok

640592

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                    262,54  €

40

2382/2

C

trvalý trávny porast

440

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,18  €

41

2382/3

C

trvalý trávny porast

273

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,11  €

42

2382/12

C

trvalý trávny porast

102

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

43

2382/20

C

ostatná plocha

411

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,17  €

44

2382/21

C

ostatná plocha

522

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,21  €

45

2434

C

trvalý trávny porast

6448

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,64  €

46

2435

C

trvalý trávny porast

1612

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,66  €

47

2436

C

trvalý trávny porast

6555

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,69  €

48

2437

C

trvalý trávny porast

36984

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     15,16  €

49

2455

C

trvalý trávny porast

7530

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       3,09  €

50

2476

C

trvalý trávny porast

3844

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,58  €

51

2496/1

C

trvalý trávny porast

11667

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       4,78  €

52

2497/20

C

trvalý trávny porast

479

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,20  €

53

2497/21

C

ostatná plocha

2823

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,16  €

54

2566/1

C

ostatná plocha

10170

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       4,17  €

55

2566/2

C

ostatná plocha

438

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,18  €

56

2566/3

C

ostatná plocha

1491

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,61  €

57

2567/1

C

ostatná plocha

2743

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,12  €

58

2567/2

C

ostatná plocha

89

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

59

2567/3

C

ostatná plocha

271

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,11  €

60

2569

C

ostatná plocha

104

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

61

2570

C

ostatná plocha

2355

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,97  €

62

2571

C

trvalý trávny porast

39876

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     16,34  €

63

2617/3

C

trvalý trávny porast

28319

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     11,61  €

64

2618/3

C

ostatná plocha

4993

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,05  €

65

2618/4

C

ostatná plocha

103

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

66

2619/2

C

trvalý trávny porast

11889

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       4,87  €

67

2741

C

trvalý trávny porast

1733

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,71  €

68

2743/1

C

lesný pozemok

185903

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     76,19  €

69

2743/2

C

lesný pozemok

47

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,02  €

70

2831/1

C

trvalý trávny porast

20417

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       8,37  €

71

2831/21

C

trvalý trávny porast

2474

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,01  €

72

2831/51

C

ostatná plocha

526

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,22  €

73

2831/52

C

ostatná plocha

514

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,21  €

74

2831/53

C

trvalý trávny porast

5

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,01  €

75

3152/1

C

lesný pozemok

59960

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     24,57  €

76

3152/2

C

lesný pozemok

189

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,08  €

77

3160/1

C

lesný pozemok

25923

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     10,62  €

78

3160/2

C

lesný pozemok

212

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,09  €

79

3160/3

C

lesný pozemok

178

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,07  €

80

3161/1

C

trvalý trávny porast

3165

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,30  €

81

3161/2

C

trvalý trávny porast

187

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,08  €

82

3165

C

trvalý trávny porast

1840

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,75  €

83

3168/1

C

ostatná plocha

891

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,37  €

84

3168/2

C

ostatná plocha

2958

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,21  €

85

3169

C

lesný pozemok

14632

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       6,00  €

86

3170

C

ostatná plocha

3261

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,34  €

87

3171

C

ostatná plocha

3714

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,52  €

88

3172/1

C

trvalý trávny porast

6816

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,79  €

89

3172/2

C

ostatná plocha

1000

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,41  €

90

3215

C

trvalý trávny porast

4367

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,79  €

91

3216

C

trvalý trávny porast

3297

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,35  €

92

3545

C

trvalý trávny porast

848

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,35  €

93

3551

C

lesný pozemok

6772

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,78  €

94

3552

C

lesný pozemok

12506

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       5,13  €

95

3646

C

lesný pozemok

137661

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     56,42  €

96

3676

C

lesný pozemok

11569

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       4,74  €

97

4061/2

C

vodná plocha

989

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,41  €

98

4063/2

C

vodná plocha

661

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,27  €

99

4063/3

C

vodná plocha

2109

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,86  €

100

567/5

E

ostatná plocha

15265

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       6,26  €

101

928

E

trvalý trávny porast

17238

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       7,06  €

102

1047

E

lesný pozemok

74355

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     30,47  €

103

1179/2

E

orná pôda

101

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,04  €

104

1282/1

E

trvalý trávny porast

80927

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     33,17  €

105

1282/2

E

trvalý trávny porast

311

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,13  €

106

1284

E

trvalý trávny porast

2766

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,13  €

107

1416

E

trvalý trávny porast

1832

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,75  €

108

1417

E

trvalý trávny porast

243

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,10  €

109

1420

E

trvalý trávny porast

18035

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       7,39  €

110

1478

E

trvalý trávny porast

6941

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,84  €

111

1481

E

trvalý trávny porast

13990

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       5,73  €

112

1596

E

trvalý trávny porast

9424

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       3,86  €

113

1597

E

trvalý trávny porast

15008

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       6,15  €

114

1625

E

trvalý trávny porast

33882

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     13,89  €

115

1655/2

E

trvalý trávny porast

417

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,17  €

116

1656/1

E

trvalý trávny porast

2404

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,99  €

117

1657

E

trvalý trávny porast

6315

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,59  €

118

1837

E

trvalý trávny porast

157076

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     64,38  €

119

1838

E

trvalý trávny porast

1780464

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                    729,72  €

120

1888

E

trvalý trávny porast

1861

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,76  €

121

1983

E

trvalý trávny porast

5809

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,38  €

122

2020

E

trvalý trávny porast

3236

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,33  €

123

2184

E

trvalý trávny porast

10841

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       4,44  €

124

2249

E

trvalý trávny porast

5406

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,22  €

125

2287

E

trvalý trávny porast

4938

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       2,02  €

126

2289

E

trvalý trávny porast

28109

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     11,52  €

127

2382

E

ostatná plocha

37215

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     15,25  €

128

2497/1

E

trvalý trávny porast

4165

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,71  €

129

2497/2

E

trvalý trávny porast

20916

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       8,57  €

130

2497/3

E

trvalý trávny porast

21562

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       8,84  €

131

2497/4

E

trvalý trávny porast

229

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,09  €

132

2497/5

E

trvalý trávny porast

144

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,06  €

133

2565

E

trvalý trávny porast

3583

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,47  €

134

2831/1

E

trvalý trávny porast

2045

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,84  €

135

2831/2

E

trvalý trávny porast

182

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,07  €

136

2831/3

E

trvalý trávny porast

172

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,07  €

137

3124

E

trvalý trávny porast

149

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,06  €

138

3125/1

E

trvalý trávny porast

2741

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,12  €

139

3162

E

trvalý trávny porast

1085

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,44  €

140

3163/1

E

trvalý trávny porast

2050

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,84  €

141

3163/2

E

trvalý trávny porast

772

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,32  €

142

3200

E

trvalý trávny porast

2685

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       1,10  €

143

3214

E

trvalý trávny porast

53398

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                     21,89  €

144

3554

E

trvalý trávny porast

714

1797

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,29  €

145

2496/2

C

ostatná plocha

24

2828

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,01  €

146

2496/3

C

ostatná plocha

125

2828

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,05  €

147

2497/60

C

ostatná plocha

12

2866

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,01  €

148

2497/22

C

zastavaná plocha a nádvorie

232

3010

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,10  €

149

2566/4

C

ostatná plocha

150

3010

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,06  €

150

2566/5

C

ostatná plocha

83

3010

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,03  €

151

2566/6

C

ostatná plocha

5

3010

Nižná

Tvrdošín

60/73198

                       0,01  €

152

2290

E

lesný pozemok

226

2840

Podbiel

Tvrdošín

60/73198

                       0,09  €

 

SPOLU II.

2.393,96  €

 

 

Podmienky verejného ponukového konania:

 1. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „REGULY - ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne v úradných hodinách na adresu kancelárie správcu: JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010 01 Žilina, alebo elektronicky do e-schránky správcu:  E0007076112 a to v lehote 10 dní, ktorá lehota začína plynúť deň nasledujúci potom čo je tento oznam zverejnený v OV. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. a) do 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
 2. Každý záujemca je povinný, najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a to bezhotovostným platobným prevodom na účet Správcu: SLSP, a.s., IBAN: SK78 0900 0000 0051 6946 5092, do poznámky uviesťREGULY – VPK“, a to tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účet správcu najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
 3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky sa neprihliada. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
 4. Ponuka musí obsahovať, inak je správca oprávnený ju odmietnuť:
 1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, určenia zápisu v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba
 2. Výšku ponúkanej odplaty za súbor nehnuteľnosti (všetky spolu),
 3. Uvedenie čísla účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
 4. Vyhlásenia záujemcu:
 • že predložená ponuka je záväzná,
 • že ponúkaná kúpna cena je splatná pred podpisom Kúpnej zmluvy,
 • že záujemca súhlasí s podmienkami Kúpnej zmluvy,
 • že záujemca súhlasí so zmluvnou pokutou pre prípad porušenia povinnosti – neuzatvorenia kúpnej zmluvy na výzvu správcu s tým, že zložená zábezpeka záujemcu sa započíta na takto určenú zmluvnú pokutu,
 • že záujemca zaplatí všetky správne/súdne poplatky, spojené s prevodom majetku z úpadcu na záujemcu;
 • že záujemca neeviduje voči dlžníkovi pohľadávky spôsobilé na započítanie,
 1. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou za prevod majetku dlžníka.
 2. Správca nezodpovedá za stav, resp. vady predmetu VPK.
 3. Predmet VPK sa predáva ako súbor.
 4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku najvyššiu ponuku, resp. všetky ponuky.
 5. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. č.: +421 910 707 599, +421 915 883 079 príp. e-mailom: sufak.spravca@gmail.com

 

V Žiline dňa 20.02.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca