Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/115/2023

(FO) Reguly Miloš (24.07.1977)

Gen. Štefánika 776/3A , 02743 Nižná

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
28.02.2024
Zverejnený v OV č.:
42/2024
Dlžník:
Reguly Miloš IČO 24.07.1977, , Gen. Štefánika 776/3A, 02743 Nižná,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
10OdK/115/2023
Spisová značka správcu:
10OdK/115/2023 S1989
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PRIHLÁŠKY PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Miloš Reguly, nar. 24.07.1977, trvale bytom Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, podnikajúceho pod obchodným menom Miloš Reguly, s miestom podnikania: Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, IČO: 41 794 389, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 10OdK/115/2023, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v.z.n.p., oznamujem, že po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:

- Intrum Slovakia s.r.o.., IČO: 35831154, Mýtna 48, 81107 Bratislava – Staré Mesto, doručená dňa 21.02.2024 ako Prihláška pohľadávky por. č. 1, poradie „E“, celková prihlásená suma: 5.830,32 EUR.

V Žiline, dňa 21.02.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca