Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/162/2022

(FO) Baláž Milan (01.06.1988)

Hlavná 556, 90065 Záhorská Ves

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
15.2.2024
Dátum zverejnenia:
01.03.2024
Zverejnený v OV č.:
44/2024
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-33OdK/162/2022
ICS:
1122207032
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník:
Milan Baláž IČO 47143363, , Hlavná 556/153, 90065 Záhorská Ves, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milan Baláž IČO 47143363, , Hlavná 556/153, 90065 Záhorská Ves, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Baláž, nar. 01.06.1988, trv. bytom Hlavná 556/153, 900 65 Záhorská Ves, o odvolaní správcu a ustanovení nového správcu, takto
Rozhodnutie:
I. Súd o d v o l á v a: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie: Dunajská 4, 811 08 Bratislava, Slovensko, značka správcu S 1784, z funkcie správcu úpadcu: Milan Baláž, nar. 01.06.1988, trv. bytom Hlavná 556/153, 900 65 Záhorská Ves. II. Súd u s t a n o v u j e: správcu: JUDr. Juraj Gajdošík so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1382, do funkcie správcu úpadcu: Milan Baláž, nar. 01.06.1988, trv. bytom Hlavná 556/153, 900 65 Záhorská Ves.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: