Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/219/2022

(FO) Longová Eva (11.05.1984)

Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava-Rača

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
15.2.2024
Dátum zverejnenia:
01.03.2024
Zverejnený v OV č.:
44/2024
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-33OdK/219/2022
ICS:
1122208718
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník:
Eva Longová IČO 46978216, , Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Eva Longová IČO 46978216, , Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Longová, nar. 11.05.1984, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, o odvolaní správcu a ustanovení nového správcu, takto
Rozhodnutie:
I. Súd o d v o l á v a: JUDr. Lenka Ivanová, so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1811, z funkcie správcu úpadcu: Eva Longová, nar. 11.05.1984, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača. II. Súd u s t a n o v u j e: správcu: JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Miletičova 21, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1383, do funkcie správcu úpadcu: Eva Longová, nar. 11.05.1984, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: