Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/77/2020

(FO) Bukátová Alena, Bc. (29.06.1970)

Kazanská 25041/20A , 82106 Bratislava

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
15.2.2024
Dátum zverejnenia:
01.03.2024
Zverejnený v OV č.:
44/2024
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-8OdK/77/2020
ICS:
1120205108
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník:
Alena Bukátová, Bc. IČO 41691873, , Kazanská 25041/20A, 82106 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Alena Bukátová, Bc. IČO 41691873, , Kazanská 25041/20A, 82106 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Alena Bukátová, nar. 29.06.1970, trvale bytom Kazanská 25041/20A, 821 06 Bratislava, o odvolaní správcu a ustanovení nového správcu, takto
Rozhodnutie:
I. Súd o d v o l á v a: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1206, z funkcie správcu úpadcu: Bc. Alena Bukátová, nar. 29.06.1970, trvale bytom Kazanská 25041/20A, 821 06 Bratislava. II. Súd u s t a n o v u j e: správcu: Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1231, do funkcie správcu úpadcu: Bc. Alena Bukátová, nar. 29.06.1970, trvale bytom Kazanská 25041/20A, 821 06 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: