Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/296/2019

(FO) Doronyay Dušan (20.05.1984)

Malobielska 430, 90024 Veľký Biel

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
15.2.2024
Dátum zverejnenia:
01.03.2024
Zverejnený v OV č.:
44/2024
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-37OdK/296/2019
ICS:
8119211159
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník:
Dušan Doronyay , Malobielska 430/34, 90024 Veľký Biel - Malý Biel, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Okresný súd Prešov IČO 00165921, , ul. Grešova 3, 08042 Prešov, Slovenská republika Dušan Doronyay , Malobielska 430/34, 90024 Veľký Biel - Malý Biel, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Doronyay, nar. 20.05.1984, Malobielska 430/34, 900 24 Veľký Biel - Malý Biel, o odvolaní správcu a ustanovení nového správcu, takto
Rozhodnutie:
I. Súd o d v o l á v a: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1206, z funkcie správcu úpadcu: Dušan Doronyay, nar. 20.05.1984, Malobielska 430/34, 900 24 Veľký Biel - Malý Biel. II. Súd u s t a n o v u j e: správcu: JUDr. RNDr. Silvia Prachová, so sídlom kancelárie Pribinova 20, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 1819, do funkcie správcu úpadcu: Dušan Doronyay, nar. 20.05.1984, Malobielska 430/34, 900 24 Veľký Biel - Malý Biel.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: