Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/357/2018

(FO) Blanarovičová Oľga (20.04.1953)

Medveďovej 2700/21 , 85104 Bratislava

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
15.2.2024
Dátum zverejnenia:
01.03.2024
Zverejnený v OV č.:
44/2024
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-8OdK/357/2018
ICS:
1118215270
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník:
Oľga Blanarovičová IČO 32058322, , Medveďovej 2700/21, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Oľga Blanarovičová IČO 32058322, , Medveďovej 2700/21, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Oľga Blanarovičová, nar. 20.04.1953, trvale bytom Medveďovej 2700/21, 851 04 Bratislava, o odvolaní správcu a ustanovení nového správcu, takto
Rozhodnutie:
I. Súd o d v o l á v a: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kancelárie: Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1206, z funkcie správcu úpadcu: Oľga Blanarovičová, nar. 20.04.1953, trvale bytom Medveďovej 2700/21, 851 04 Bratislava. II. Súd u s t a n o v u j e: správcu: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Staromestská 3, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1664, do funkcie správcu úpadcu: Oľga Blanarovičová, rod. Tašková, nar. 20.04.1953, trvale bytom Medveďovej 2700/21, 851 04 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: