Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/23/2024

(FO) Ficuová Sandra (25.03.1985)

Ondreja Štefanka 3920/5 , 85101 Bratislava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Zverejnený v OV č.:
45/2024
Dlžník:
Ficuová Sandra IČO 25.03.1985, , Ondreja Štefanka 3920/5, 85101 Bratislava,
Správca:
, Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81OdK/23/2024
Spisová značka správcu:
81OdK/23/2024 S1716
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom

 

Uznesením Mestského súdu Bratislava III, zo dňa 14. februára 2024, sp. zn. 81OdK/23/2024, bol na majetok dlžníka: Sandra Ficuová, nar. 25.03.1985, trvale bytom: Ulica Ondreja Štefanka 3920/5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2024, deň vydania: 28.02.2024.

Správca týmto, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- €, pri popretí pohľadávky veriteľom je nasledovné: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

 

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

 

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

správca konkurznej podstaty