Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/23/2024

(FO) Ficuová Sandra (25.03.1985)

Ondreja Štefanka 3920/5 , 85101 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Zverejnený v OV č.:
45/2024
Dlžník:
Ficuová Sandra IČO 25.03.1985, , Ondreja Štefanka 3920/5, 85101 Bratislava,
Správca:
, Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81OdK/23/2024
Spisová značka správcu:
81OdK/23/2024 S1716
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu:

 

Uznesením Mestského súdu Bratislava III, zo dňa 14. februára 2024, sp. zn. 81OdK/23/2024, bol na majetok dlžníka: Sandra Ficuová, nar. 25.03.1985, trvale bytom: Ulica Ondreja Štefanka 3920/5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2024, deň vydania: 28.02.2024.

 

Správca týmto, v zmysle ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu v predmetnom konkurznom konaní, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zelená 2, 811 01 Bratislava v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne aj na e-mailovú adresu: kre@akap.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/5323919.

 

 

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

správca konkurznej podstaty