Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/73/2023

(FO) Berky František (22.02.1998)

Zvolen , 96001 Zvolen

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
05.03.2024
Zverejnený v OV č.:
46/2024
Dlžník:
Berky František IČO 22.02.1998, , - -, 96001 Zvolen,
Správca:
, Skalná 7622/9, 811 01 Bratislava,
Spisová značka súdu:
2OdK/73/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/73/2023 S1752
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: František Berky, nar. 22. 02. 1998, trvale bytom 960 01 Zvolen v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vo Zvolene, dňa 27.02.2024

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca