Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/54/2024

(FO) Čonková Ľubica (10.04.1986)

Za Hronom 827, 97669 Pohorelá

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
06.03.2024
Zverejnený v OV č.:
47/2024
Dlžník:
Čonková Ľubica IČO 10.04.1986, , Za Hronom 827/2, 97669 Pohorelá,
Správca:
JUDr. Šimon Odaloš , Medený Hámor 11, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/54/2024
Spisová značka správcu:
2OdK/54/2024 S2014
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok

V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 ZKR týmto ako správca dlžníka: Ľubica Čonková, nar. 10. 04. 1986, trvale bytom Za Hronom 827/2, 976 69 Pohorelá, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Ľubica Čonková, s miestom podnikania Za Hronom 827/2, 976 69 Pohorelá, IČO: 51 864 461, oznamujem, že preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky je možné skladať na nasledovný účet:

IBAN: SK44 1100 0000 0029 4609 3024

účet vedený v Tatra banka, a.s.

variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

poznámka: Lubica Conkova

Poučenie:

V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Šimon Odaloš, správca