Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/54/2024

(FO) Čonková Ľubica (10.04.1986)

Za Hronom 827, 97669 Pohorelá

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
06.03.2024
Zverejnený v OV č.:
47/2024
Dlžník:
Čonková Ľubica IČO 10.04.1986, , Za Hronom 827/2, 97669 Pohorelá,
Správca:
JUDr. Šimon Odaloš , Medený Hámor 11, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/54/2024
Spisová značka správcu:
2OdK/54/2024 S2014
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Šimon Odaloš, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubica Čonková, nar. 10. 04. 1986, trvale bytom Za Hronom 827/2, 976 69 Pohorelá, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Ľubica Čonková, s miestom podnikania Za Hronom 827/2, 976 69 Pohorelá, IČO: 51 864 461, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Možnosť nahliadať do spisu vedeného správcom majú len účastníci konania a ich zástupcovia, ktorí sa preukážu výpisom z obchodného registra, predložením platného občianskeho preukazu alebo plnej moci.

Termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle + 421 (0) 908 605 832 alebo prostredníctvom e-mailu: spravca@odalos.sk.

JUDr. Šimon Odaloš, správca