Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/23/2024

(FO) Domonkos Ondrej (26.07.1985)

Mostná ulica 454, 93021 Jahodná

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
06.03.2024
Zverejnený v OV č.:
47/2024
Dlžník:
Domonkos Ondrej IČO 26.07.1985, , Mostná ulica 454 / 20, 93021 Jahodná,
Správca:
, Nitrianska 5, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
23OdK/23/2024
Spisová značka správcu:
23OdK/23/2024 S1131
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

BG Съобщение за производство по несъстоятелност

ES Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS Oznámení o insolvenčním řízení

DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN Notice of insolvency proceedings

ET Maksejõuetusmenetluse teatis

EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT Avviso di procedura d'insolvenza

LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT Pranešimas apie nemokumo bylą

HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL Kennisgeving van insolventieprocedure

PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT Aviso sobre processo de insolvência

RO Notificare privind procedura de insolvență

SK Oznam o insolvenčnom konaní

SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV Underrättelse om insolvensförfaranden

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015, ako správca úpadcu: Ondrej Domonkos, narodený 26.07.1985, trvale bytom Mostná 454/20, 930 21 Jahodná, podnikajúci pod obchodným menom Ondrej Domonkos, IČO 45 901 953, s miestom podnikania Mostná 454/20, 930 21 Jahodná (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 23OdK/23/2024-12 zo dňa 19.02.2024 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 5, 917 01 Trnava, IČO: 35 959 665, zn. správcu S 1131.

 

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the insolvency practitioner of the debtor Ondrej Domonkos, date of birth 26.07.1985, address Mostná 454/20, 930 21 Jahodná, self-emplyed person under trade name Ondrej Domonkos, ID number: 45 901 953, seated at Mostná 454/20, 930 21 Jahodná, Slovakia (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Trnava, proc. no: 23OdK/23/2024-12, dated as of February 19, 2024 (hereinafter the “Resolution”) bankruptcy on the Debtor´s estate was declared and the insolvency Prvý správcovský dom, k.s. was appointed.

 

 1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV

1    IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi - Úpadcovi (uvedenému v bode 2 tohto formulára) sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči Úpadcovi.

Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.

Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN 
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)

You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been opened in another Member State with regard to your debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to lodge any claims you have against the debtor, as set out below.

You do not need to lodge your claims individually.

If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims which can be downloaded from the following link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(in Slovak, see Annex 2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN  
(in English,
see Annex 2)

 

Jazyk / Language

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].

Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).

 

Ďalšie informácie / Additional information

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku SR.

Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true

Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:

https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true

ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx  

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative for delivery with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and announced to the insolvency practitioner otherwise the delivery will be executed through Commercial Bulletin only.

You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]

You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through the following website of the European e-Justice Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true

as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx 

 

Náležitosti prejednávanej veci

Details of the case

 1. DLŽNÍK/ DEBTOR

1.1 Názov/Meno a priezvisko (ak je Dlžníkom právnická osoba/fyzická osoba) / Name/ Name and surname (if the debtor is a legal entity/natural person)Ondrej Domonkos

1.2. Registračné číslo/dátum narodenia (registračné číslo uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / Registration number/ date of birth (the registration number to be filled in if there is one under the national law in the Member State where insolvency proceedings have been opened): 45 901 953 / 26.07.1985

1.3. Adresa / Address:

1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO boxMostná 454/20

1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 930 21 Jahodná

1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak Republic

 

 1. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE

2. THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED

2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s Úpadcom / Type of insolvency proceedings opened with regard to the debtorKonkurz / Bankruptcy

2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848):
02.03.2024 / March 2, 2024

2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:

2.3.1. Názov / NameOkresný súd Trnava / District Court Trnava

2.3.2. Adresa / AddressHlavná 49

2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code812 44 Bratislava

2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak Republic

2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 23OdK/23/2024

2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner appointed in the proceedings:

2.5.1. Názov/Meno / NamePrvý správcovský dom, k.s.

2.5.2. Adresa / Address:

2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Nitrianska 5

2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code917 01 Trnava

2.5.2.3. Štát / CountrySlovenská republika / Slovak Republic

2.5.2.4. E-mail: office@agbr.sk

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok

Information concerning the lodgement of claims

 

 1. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK

       Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.

 

3.   BODY OR AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS

       The insolvency practitioner indicated in point 2.5 of this form.

 

 1. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK

E-mailom (na nasledujúcu adresu): office@agbr.sk a zároveň, avšak povinne poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

 

4.   MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS MAY BE SUBMITTED

 By email (to the following email address): office@agbr.sk and simultaneously, but compulsorily by post (to the postal address indicated under point (3).

The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.

Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.

 

 1. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK

Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: 16.4.2024

Prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

 

5.   TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS

Claims shall be lodged at the latest: April 16, 2024

The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner in one counterpart within the registration period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure.

 

 1. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5
 • Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
 • Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, a to počas celého konania.
 • Na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa bodu 5 sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

 

6. CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN POINT 5

 • You will be precluded from participating in distributions (interim or final) occurring before submission (or admission) of your claim.
 • You will lose your right to vote in any decision-making process or at meetings of creditors occurring before the submission of your claim.
 • Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in point 5 are not taken into account and the claim is considered as unsecured.

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor cannot exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will not be considered. The insolvency practitioner does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form.

 

 1. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK

Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8 štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3 štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).

 

7.    OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN LODGING YOUR CLAIM

The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form ‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).

 

 1. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ VECNÝM PRÁVOM
 • v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
 • pohľadávky musíte prihlásiť v lehote podľa bodu 5,
 • musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky zabezpečené.

Rovnakým spôsobom ako je popísaný v bode 4 tejto výzvy uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.

 

8. OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM

 • you must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
 • you need to lodge your claims in the time period indicated in point 5,
 • you must indicate the amount up to which the claims are secured.

Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described in article 4 of this notice. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the registration form.

Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right.

The creditor who has claim towards another person than the debtor, shall be entitled to file the application, if the claim is secured by the security right related to the property of debtor.

 

 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.

 

9.    FURTHER INFORMATION WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR

This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the European Union than the Slovak Republic.

 

V Trnave, dňa 01.03.2024 / In Trnave, day March 1, 2024

Prvý správcovský dom, k.s., správca / insolvency practitioner