Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/296/2019

(FO) Doronyay Dušan (20.05.1984)

Malobielska 430, 90024 Veľký Biel

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
07.03.2024
Zverejnený v OV č.:
48/2024
Dlžník:
Doronyay Dušan IČO 20.05.1984, , Malobielska 430 / 34, 90024 Veľký Biel,
Správca:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová , Pribinova 20, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-37OdK/296/2019
Spisová značka správcu:
B1-37OdK/296/2019 S1819
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

 

Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват

 

Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables

 

Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty

 

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne

 

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!

 

Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad

 

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες

 

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed

 

Invitation à produire une créance. Délais à respecter

 

Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare

 

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro

 

Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai

 

Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők

 

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba

 

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen

 

Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów

 

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar

 

Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită

 

Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!

 

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat

 

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

 

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Mestského súdu Bratislava III, sp. zn. 37OdK/296/2019S1819 zo dňa 16.08.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 173/2019 dňa 09.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. RNDr. Silvia Prachová

 

According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of debtor our duty is to inform you, that Town Court in Bratislava III No. 37OdK/296/2019S1819 from 16.08.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 173/2019 from 09.09.2019.proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. RNDr. Silvia Prachová as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).

 

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

 

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

 

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

 

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

 

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

 

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

 

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

 

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

 

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

 

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).

 

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

 

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

 

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

 

a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa;

 

b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný;

 

c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

 

d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje;

 

e. povaha pohľadávky;

 

f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

 

g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak

 

h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

 

i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

 

According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates below:

 

a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor;

 

b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different;

 

c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

 

d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs;

 

e. the nature of the claim;

 

f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

 

g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the registration

 

h. number; and

 

i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

 

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

 

Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.

 

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

 

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

 

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

 

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

 

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

 

The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

 

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

 

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

 

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.

 

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.

 

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

 

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

 

JUDr. RNDr. Silvia Prachová. správca (administrator)