Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/296/2019

(FO) Doronyay Dušan (20.05.1984)

Malobielska 430, 90024 Veľký Biel

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
07.03.2024
Zverejnený v OV č.:
48/2024
Dlžník:
Doronyay Dušan IČO 20.05.1984, , Malobielska 430 / 34, 90024 Veľký Biel,
Správca:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová , Pribinova 20, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-37OdK/296/2019
Spisová značka správcu:
B1-37OdK/296/2019 S1819
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

 

Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK26 8330 0000 0025 0080 5998 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Doronyay

 

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

 

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

 

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca