Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/296/2019

(FO) Doronyay Dušan (20.05.1984)

Malobielska 430, 90024 Veľký Biel

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
07.03.2024
Zverejnený v OV č.:
48/2024
Dlžník:
Doronyay Dušan IČO 20.05.1984, , Malobielska 430 / 34, 90024 Veľký Biel,
Správca:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová , Pribinova 20, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-37OdK/296/2019
Spisová značka správcu:
B1-37OdK/296/2019 S1819
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Pribinova 20, 811 09 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.

 

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, telefonicky:+421 908 112 512 alebo emailom na adrese: prachova@prachova.sk

 

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca