Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/21/2024

(FO) Ferdinandová Erika (27.07.1984)

Veľké Blahovo 398, 92901 Veľké Blahovo

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
11.03.2024
Zverejnený v OV č.:
50/2024
Dlžník:
Erika Ferdinandová IČO 27.07.1984, , Veľké Blahovo 398, 92901 Veľké Blahovo,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , LL.M. , Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely,
Spisová značka súdu:
23OdK/21/2024
Spisová značka správcu:
23OdK/21/2024 S1663
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, ako konkurzný správca dlžníka: Erika Ferdinandová, narodená: 27.07.1984, trvale bytom: Veľké Blahovo 398, 930 01 Veľké Blahovov konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 23OdK/21/2024, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK71 1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

Doplňujúce údaje (poznámka): Ferdinandová, kaucia popretia pohľadávky 23OdK/21/2024

V Gbeloch, dňa 06.03.2024

JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca