Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/21/2024

(FO) Ferdinandová Erika (27.07.1984)

Veľké Blahovo 398, 92901 Veľké Blahovo

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.03.2024
Zverejnený v OV č.:
50/2024
Dlžník:
Erika Ferdinandová IČO 27.07.1984, , Veľké Blahovo 398, 92901 Veľké Blahovo,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , LL.M. , Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely,
Spisová značka súdu:
23OdK/21/2024
Spisová značka správcu:
23OdK/21/2024 S1663
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, ako konkurzný správca dlžníka: Erika Ferdinandová, narodená: 27.07.1984, trvale bytom: Veľké Blahovo 398, 930 01 Veľké Blahovo, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 23OdK/21/2024, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 23OdK/21/2024 S1663 v kancelárii správcu:  JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, Slovenská republika, v pracovných dňoch od  8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.

V Gbeloch, dňa 06.03.2024

JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca