Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
11.03.2024
Zverejnený v OV č.:
50/2024
Dlžník/Úpadca:
Bauman Róbert IČO 12.04.1974, , Ružová dolina 16008 / 25, 821 09 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Mýtna 50, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-27K/25/2020
Spisová značka správcu:
B1-27K/25/2020 S1666
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Číslo súpisovej zložky majetku:

6

Opis súpisovej zložky majetku:

Pohľadávka  z účtu – preplatok EE Eden park -  Jedná sa odberné miesto : 4700117494 - BRATISLAVA, DRIEŇOVÁ   1K - 406-B

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Deň zápisu do súpisu majetku

06.03.2024

Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku

 

Deň vylúčenia zo súpisu majetku

 

Súpisová hodnota majetku

328,23 EUR

Poznámka o spornosti