Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/52/2024

(FO) Fertő Július (04.07.1976)

Višňové 29 , 98262 Višňové

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.03.2024
Zverejnený v OV č.:
50/2024
Dlžník:
Július Fertő IČO 4.7.1976, , Višňové 29, 982 62 Višňové,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
1OdK/52/2024
Spisová značka správcu:
1OdK/52/2024 S1971
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Július Fertő, trvale bytom Višňové 29, 982 62  Višňové, dátum narodenia 4.7.1976 podnikajúci pod menom Július Fertő, miestom podnikania Višňové  29, 982 62 Višňové, IČO 55 514 910 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa  22.02.2024, sp. zn. 1OdK/52/2024, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 42/2024zo dňa 28.2.2024 týmto v súlade s ust. § 85 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoS) a ust. § 21 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Kancelársky poriadokoznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia, ako aj iné subjekty, ktorým to umožňujú osobitné predpisy, môžu nahliadať do správcovského spisu ku konaniu 1OdK/52/2024 S1971 na adrese sídla príslušnej kancelárie Správcu:

Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

v pracovných dňoch počas úradných hodín Správcu od 09:00 do 12:00 hod. a následne od 13:00 do 15:00 hod., resp. na mieste a v čase podľa vopred dohodnutého termínu a miesta nahliadnutia do správcovského spisu so Správcom.

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u Správcu na tel. čísle +421 917 521 301 alebo na e-mailovej adrese [office@wak.sk] za účelom zaradenia žiadateľa o nahliadnutie do správcovského spisu do poradovníka.

V prípade, ak je dotknutý správcovský spis vedený Správcom v elektronickej forme, je možné nahliadnutie do správcovského spisu vykonať elektronickým vzdialeným prístupom do cloudovej služby využívanej Správcom na základe dočasného prideleného prístupu obmedzeného na prehliadanie správcovského spisu; podmienka vopred dohodnutého termínu tým nie je dotknutá.

Za úhradu vecných nákladov vo výške stanovenej ust. § 21 ods. 4 v spojení s ust. § 25 ods. 2 Kancelárskeho poriadku a ust. § 36 ods. 2 v spojení s ust. § 47 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Vyhláška) sú osoby oprávnené nahliadnuť do správcovského spisu oprávnené taktiež požadovať, aby im Správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

Správca v prípade požiadavky o vydanie podpísaného výpisu zo správcovského spisu umožňuje vydanie elektronickej verzie rozsahu požadovaného výpisu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom Správcu v súlade s ust. § 21 ods. 5 posledná veta Kancelárskeho poriadku; podmienka úhrady vecných nákladov vo výške podľa ust. § 21 ods. 4 prvá veta Kancelárskeho poriadku ani ďalšie vymedzené podmienky tým nie sú dotknuté.

V Banskej Bystrici, dňa 4.3.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Július Fertő

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)