Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/51/2024

(FO) Fertőová Drahoslava (07.04.1985)

Višňové 29 , 98262 Višňové

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Zverejnený v OV č.:
51/2024
Dlžník:
Drahoslava Fertőová IČO 07.04.1985, , Višňové 29, 982 62 Višňové,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/51/2024
Spisová značka správcu:
2OdK/51/2024 S1971
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Oznámenie o insolvenčnom konaní a generálna výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Notification of insolvency proceedings and general invitation of foreign creditors to lodge claims

BG          Съобщение за производство по несъстоятелност

ES            Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS           Oznámení o insolvenčním řízení

DA         Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE          Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN          Notice of insolvency proceedings

ET           Maksejõuetusmenetluse teatis

EL           Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR           Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA         Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR          Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT            Avviso di procedura d'insolvenza

LV          Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT           Pranešimas apie nemokumo bylą

HU         Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT         Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL          Kennisgeving van insolventieprocedure

PL           Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT           Aviso sobre processo de insolvência

RO          Notificare privind procedura de insolvență

SK           Oznam o insolvenčnom konaní

SL            Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI             Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV           Underrättelse om insolvensförfaranden

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Drahoslava Fertőová, trvale bytom Višňové 29, 982 62 Višňové, Slovenská republika, dátum narodenia 07.04.1985 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22.02.2024, sp. zn. 2OdK/51/2024, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 44/2024 zo dňa 01.03.2024 týmto za analogickej aplikácie ust. čl. 53 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej aj len ako Nariadenie) oznamuje, že na majetok Dlžníka bol vyššie identifikovaným uznesením Okresného súdu Banská Bystrica vyhlásený konkurz.

Witt&Kleim Renewals k.s., with the seat of the relevant office Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, company ID No. 52 767 159 (hereinafter referred to only as the Administrator) appointed as administrator of the debtor Drahoslava Fertőová, permanently residing Višňové 29, 982 62 Višňové, Slovak Republic, date of birth 07.04.1985, (hereinafter referred to only as the Debtor) by the resolution of Okresného súdu Banská Bystrica (District Court) from 22.02.2024, file No. 2OdK/51/2024, which was published in the Business Journal of the Slovak Republic (hereinafter referred to only as the Business Journal) No. 44/2024 from 01.03.2024 hereby by analogy with the provisions of Article 53 and following of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings (hereinafter referred to only as the Regulation) announces that the Debtor's assets have been declared bankrupt by the above - identified Resolution of Okresny súd Banská Bystrica (District Court).

Okresny súd Banská Bystrica ako súd s právomocou podľa čl. 3 Nariadenia a príslušný podľa predpisov Slovenskej republiky vyhlásením konkurzu na majetok Dlžníka začal hlavné insolvenčné konanie, v dôsledku čoho sa konkurz vedený na majetok Dlžníka ako insolvenčné konanie spravuje právom Slovenskej republiky podľa čl. 7 Nariadenia.

Okresny súd Banská Bystrica (District Court) as a court with jurisdiction according to Article 3 of the Regulation and competent according to the regulations of the Slovak Republic by declaring bankruptcy on the assets of the Debtor initiated the main insolvency proceedings, as a result of which the bankruptcy held on the assets of the Debtor as insolvency proceedings is governed by Slovak law pursuant to Article 7 of Regulation.

I. prihlásenie pohľadávok podľa právnej úpravy Slovenskej republiky / lodge of claims according to the legislation of the Slovak Republic

Veritelia Dlžníka sú v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 29 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) oprávnení prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi do konkurzu vedeného na majetok Dlžníka (ust. § 167l ods. 1 ZoKR), a to v základnej prihlasovacej lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí Správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok Správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (ust. § 167l ods. 3 ZoKR). Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky Správcovi (ust. § 167l ods. 1 prvá veta ZoKR).

The creditors of the Debtor have right according to the prov. § 167l in connection with the prov. § 29 and following of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter referred to only as the BRA) to lodge their claims (prov. § 167l sec. 1 BRA) in a basic time period of forty-five (45) days beginning with the declaration of the bankruptcy. If the creditor delivers the application to the Administrator later, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise voting rights. The Administrator will publish the entry of such a claim in the list of claims in the Business Journal, indicating the creditor and the registered amount of the claim (prov. § 167l sec. 3 BRA). This does not affect the creditor's right to proportionate satisfaction; however, he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule, the intention of which was compiled and announced in the Business Journal after delivery of the application to the Administrator (prov. § 167l sec. 1 first sentence BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u Správcu (ust. § 167l ods. 3 prvá veta ZoKR). Jedinou prípustnou formou prihlášky podľa práva Slovenskej republiky je elektronický formulár podľa ust. § 167l ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 29 ods. 1 ZoKR a ust. § 28 ods. 2 ZoKR, ktorá je povinnou formou prihlášky tuzemského veriteľa. Elektronická prihláška a jej prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania.

The application of claim is submitted in one copy to the Administrator (prov. § 167l sec. 3 first sentence BRA). The only acceptable form of application according to the legislation of the Slovak Republic is the electronic form according to prov. § 167l sec. 1 BRA in conjunction with prov. § 29 sec. 1 BRA and prov. § 28 sec. 2 BRA, which is a mandatory form of application for a domestic creditor. The electronic application and its attachments must be signed by a qualified electronic signature of a person authorized to submit an electronic application.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz ako jedno z insolvenčných konaní upravených právom Slovenskej republiky. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (ust. § 167a ods. 3 ZoKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (ust. § 199 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).

Bankruptcy is declared as one of the insolvency proceedings regulated by the law of the Slovak Republic. The bankruptcy is deemed to have been declared by the publication of a resolution on the declaration of bankruptcy in the Business Journal (prov. § 167a sec. 3 BRA). The resolution on the declaration of bankruptcy is considered to be published the day after the publication of the resolution on the declaration of bankruptcy in the Business Journal (prov. § 199 sec. 1 BRA in conjunction with the prov. § 199 sec. 9 BRA).

Rozvrhom výťažku je možné uspokojiť výlučne prihlásené pohľadávky v rozsahu podľa ust. § 166a ZoKR. Rozvrhom výťažku nie je možné uspokojiť pohľadávky, a to aj prihlásené, v rozsahu určenom ust. § 166b ZoKR. Prihlasujú sa pohľadávky voči Dlžníkovi, ktoré nie sú pohľadávkami nedotknutými konkurzom (ust. § 166c ZoKR) vrátane pohľadávok, ktoré už boli uplatnené na súde, pohľadávok, ktoré sú postihnuteľné výkonom rozhodnutia ako aj pohľadávok, ktoré už sú predmetom konania o výkone rozhodnutia. Vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka je dôvodom, aby boli akékoľvek takéto už prebiehajúce konania o výkon rozhodnutia zastavené (ust. § 167f ods. 2 ZoKR).

It is possible to satisfy only lodged claims by the schedule of proceeds within the prov. § 166a BRA. It is not possible to satisfy the claims with the schedule of proceeds, even if they were lodged, to the extent specified in prov. § 166b BRA. Claims against the Debtor that are not claims unaffected by bankruptcy (prov. § 166c BRA) are registered, including claims that have already been asserted in court, claims that are affected by the enforcement of the judgment as well as claims that are already the subject of proceedings for the enforcement of the judgment. The declaration of bankruptcy for the Debtor's property is the reason for any such already ongoing proceedings for the enforcement of the judgment to be stopped (prov. § 167f sec. 2 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej Správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo. Na zabezpečovacie právo sa prihliada aj v prípade, ak je zabezpečená pohľadávka prihlásená po základnej prihlasovacej lehote. Zaťažený majetok však tvorí konkurznú podstatu iba v prípadoch vymedzených v ust. § 167k ZoKR.

In the case of a secured claim, the security right must also be properly and timely exercised in the application delivered to the Administrator. The security right is also taken into account if the secured claim is lodged after the basic registration period. However, the encumbered property constitutes bankruptcy only in the cases defined in prov. § 167k BRA.

Doručenie prihlášky Správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (ust. § 167l ods. 3 posledná veta ZoKR).

The delivery of the application to the Administrator has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (prov. § 167l sec. 3 last sentence BRA).

V konkurze si môže uplatniť svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (ust. § 167l ods. 2 ZoKR).

In a bankruptcy, a creditor who has a claim against a person other than the Debtor can also lodge his claim through the application, if it is secured by a security right relating to the Debtor's assets. Such a creditor can be satisfied in bankruptcy only from the proceeds of the monetization of the assets securing his claim, and he may exercise voting rights at the creditors' meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets secured (prov. § 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom formulári a musí obsahovať základné náležitosti stanovené v ust. § 29 ZoKR v kontexte ust. § 167l ods. 1 ZoKR, inak sa na prihlášku neprihliada. Príslušný formulár je veriteľom dostupný po prihlásení sa na ústrednom portáli verejnej správy na adrese [https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka]. Základnými  náležitosťami prihlášky sú a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov, sídlo a identifikačné číslo veriteľa; b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov, sídlo a identifikačné číslo Dlžníka; c) právny dôvod vzniku pohľadávky; d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e) celková suma pohľadávky (ust. § 29 ods. 1 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR).

The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements laid in the prov. § 29 BRA in context of prov. § 167l sec. 1 BRA, otherwise it will not be taken into consideration. The appropriate form is available to the creditors after logging in to central public administration portal at the address [https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka]. The basic requirements of the application are a) name, surname and residence or name, seat and ID No. of the creditor; b) name, surname and residence or name, seat and ID No. of the Debtor; c) legal reason of the establishment of the claim; d) order of satisfying the claim from the general substance; e) total sum of the claim (prov. § 29 sec. 1 BRA and prov. 167l sec. 1 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (ust. § 29 ods. 2 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (prov. § 29 sec. 2 BRA and prov. 167l sec. 1 BRA).

Celková suma pohľadávky v prihláške sa rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (ust. § 29 ods. 4 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR).

Total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of establishment (prov. § 29 sec. 4 BRA and prov. 167l sec. 1 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí Správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (ust. § 29 ods. 5 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the Administrator by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia (prov. § 29 sec. 5 BRA and prov. 167l sec. 1 BRA).

K prihláške pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (ust. § 29 ods. 6 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR).

To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (prov. § 29 sec. 6 BRA and prov. § 167l sec. 1 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť Správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (ust. § 29 ods. 8 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the Administrator, otherwise the documents will be delivered to him only by publishing in the Business Journal (prov. § 29 sec. 8 BRA and prov. § 167l sec. 1 BRA).

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo (ust. § 29 ods. 9 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR). To platí rovnako aj pri uplatňovaní práv veriteľa, ktorý Dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva Dlžníka (ust. § 29 ods. 10 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR).

Anyone who might otherwise request the exclusion of a thing from the inventory with a reservation of title may exercise his rights in bankruptcy by filing an application in the same way as he would exercise a security right (prov. § 29 sec. 9 BRA and prov. 167l sec. 1 BRA). This also applies to the exercise of the rights of a creditor who leased an object to the Debtor for an agreed rent for a fixed period with the aim of transferring the leased object to the ownership of the Debtor (prov. § 29 sec. 10 BRA and prov. § 167l sec. 1 BRA).

Podania, pri ktorých má Správca za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, sú predložené súdu, ktorý bez zbytočného odkladu určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Správca o rozhodnutí súdu dotknutého veriteľa upovedomí (ust. § 30 ods. 1 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR).

Submissions that the Administrator considers not to be considered as applications are submitted to the court, which will determine without undue delay whether these submissions will be considered as an application. The Administrator shall notify the concerned creditor about the decision of the court (prov. § 30 sec. 1 BRA and prov. § 167l sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (ust. § 30 ods. 2 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (prov. § 30 sec. 2 BRA and prov. § 167l sec. 1 BRA).

Účastník konkurzného konania (ust. § 169 ZoKR) má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, alebo ak ten istý spor rozhodoval na súde inej inštancie, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a musia byť predložené dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť; na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada a ani nevyzýva na opravu podania [ust. § 196 ZoKR, ust. § 197 ods. 6 ZoKR, ust. § 52 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako CSP)].

The participant to the bankruptcy proceedings (prov. § 169 BRA) has the right to raise an objection of bias against the judge who is to hear the case and decide if given his relationship to the case, the participants, their representatives or persons involved in the proceedings may have reasonable doubts about his impartiality or if the same dispute has been decided by him in a court of another instance, at the latest by the expiry of the time limit for lodge claims. Objections received subsequently, repeated objections for the same reason, if they have already been decided by the superior court, and objections concerning only the circumstances consisting in the procedure of the judge in the proceedings in the present case are not taken into account by the court. The objection of bias must state, in addition to the general requirements of the application against whom it is directed, the reason for which the judge is to be expelled, when the participant objecting to the exclusion became aware of it and the evidence to substantiate his statements, the nature of which admits must be provided, except those he can't provide without his fault; the court does not take into account the submission that does not meet the above requirements, nor does it request the correction of the submission [prov. § 196 BRA, prov. § 197 sec. 6 BRA, prov. § 52 et seq. Act No. 160/2015 Coll. Civil Dispute Settlement as amended (hereinafter referred to only as the "CDS")].

II. prihlásenie pohľadávok podľa Nariadenia / lodge of claims according to the Regulation

Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom sa začalo konanie, za ktoré sa podľa práva Slovenskej republiky považuje najmä doručenie prihlášok do sídla kancelárie Správcu alebo do elektronickej schránky Správcu. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania, ak si však veriteľ neurčí zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, budú sa mu doručovať písomnosti len zverejnením v Obchodnom vestníku (ust. § 29 ods. 8 ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR) (čl. 53 Nariadenia).

Any foreign creditor may lodge claims in insolvency proceedings by any means of communication, which are accepted by the law of the State of the opening of proceedings, which, according to the law of the Slovak Republic, is considered to be, in particular, the delivery of applications to the registered office of the Administrator or to the electronic mailbox of the Administrator. Representation by a lawyer or another legal professional shall not be mandatory for the sole purpose of lodging of claims, however, if the creditor does not appoint a representative for delivery with residence or registered office in the territory of the Slovak Republic, the documents will be delivered to him only by publication in the Business Journal (prov. § 29 sec. 8 BRA and prov. § 167l sec. 1 BRA) (Article 53 of the Regulation).

Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie (čl. 55 ods. 1 Nariadenia).

Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading ‘Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union (Article 55 sec. 1 of the Regulation).

Štandardizovaný formulár prihlášky pohľadávok podľa čl. 55 ods. 1 Nariadenia je upravený v prílohe č. II. k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v Nariadení na stránke [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1105] a dostupný tiež na stránke [https://e-justice.europa.eu/447/SK/insolvencybankruptcy].

Standardized form of claim application according to Article 55 sec. 1 of the Regulation is regulated in Annex no. II. to Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1105 of 12 June 2017 establishing the forms referred to in Regulation at [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1105] and also available at [https://e-justice.europa.eu/447/SK/insolvencybankruptcy].

Štandardný formulár prihlášky pohľadávok podľa čl. 55 ods. 1 Nariadenia obsahuje a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný; c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje; e) povaha pohľadávky; f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho; g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní. K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov (čl. 55 ods. 2 Nariadenia).

The standard claims form referred to in Article 55 sec. 1 of the Regulation shall include a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor; b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different; c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs; e) the nature of the claim; f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim; g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the registration number; and h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed. The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents (Article 55 sec. 2 of the Regulation).

V štandardnom formulári prihlášky pohľadávok sa uvedie, že poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa uvedených v čl. 55 ods. 2 písm. a) Nariadenia nie je povinné (čl. 55 ods. 3 Nariadenia).

The standard claims form shall indicate that the provision of information concerning the bank details and the personal identification number of the creditor referred to in Article 55 sec. 2 let. a) of the Regulation is not compulsory (Article 55 sec. 3 of the Regulation).

Ak veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku inými prostriedkami než na štandardnom formulári uvedenom v čl. 55 ods. 1 Nariadenia, prihláška obsahuje informácie uvedené v čl. 55 ods. 2 Nariadenia (čl. 55 ods. 4 Nariadenia).

When a creditor lodges its claim by means other than the standard form referred to in Article 55 sec. 1 of the Regulation, the claim shall contain the information referred to in Article 55 sec. 2 of the Regulation (Article 55 sec. 4 of the Regulation).

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk (čl. 55 ods. 5 Nariadenia). Predmetný článok Nariadenia sa aplikuje v celom rozsahu pre absenciu výslovnej úpravy jazyka prihlášky, ktorý sa akceptuje v zmysle práva Slovenskej republiky.

Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the lodging of claims (Article 55 sec. 5 of the Regulation). This article of the Regulation applies in its entirety for the absence of an explicit regulation of the language of the application, which is accepted in accordance with the law of the Slovak Republic.

Pohľadávky sa prihlasujú v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu (ust. § 167l ods. 3 ZoKR) alebo tridsať (30) dní odo dňa doručenia informácie o začatí insolvenčného konania podľa čl. 54 Nariadenia v prípade zahraničného veriteľa podľa toho, ktorá z lehôt končí neskôr (čl. 55 ods. 6 Nariadenia).

Claims are lodged within the basic application period of forty-five (45) days from the declaration of bankruptcy (prov. § 167l sec. 3 BRA) or thirty (30) days from the date of delivery of the notice of insolvency proceedings pursuant to Article 54 of the Regulation in the case of a foreign creditor, whichever is later (Article 55 sec. 6 of the Regulation).

V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s pohľadávkou prihlásenou podľa Nariadenia, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii a sume tejto pohľadávky (čl. 55 ods. 7 Nariadenia).

Where the court, administrator or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the existence and the amount of the claim (Article 55 sec 7 of the Regulation).

III. doplňujúce informácie / additional information

Ďalšie súvisiace informácie je možné nájsť najmä

a)      na stránke Európskej E-justície, sekcia platobnej neschopnosti [https://e-justice.europa.eu/447/SK/insolvencybankruptcy?SLOVAKIA&member=1];

b)      na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky [https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx];

c)      na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20210301].

Other related information can be found in particular

a)    on the European E-Justice website, insolvency section [https://e-justice.europa.eu/447/SK/insolvencybankruptcy?SLOVAKIA&member=1];

b)   on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic [https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx];

c)    on the website of the Office of the Government of the Slovak Republic [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20210301].

IV. záver / conclusion

Táto generálna výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike. Publikácia tejto výzvy v Obchodnom vestníku nemá za následok zánik povinnosti Správcu jednotlivých veriteľov, ktorí majú registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republiky a ktorí sú správcovi známy, osobitne informovať v súlade s ust. čl. 54 Nariadenia.

This general invitation applies to creditors who have a permanent residence or registered office in Member States of the European Union other than the Slovak Republic. The publication of this invitation in the Business Journal does not result in the termination of the obligation of the Administrator to inform individual creditors who have their registered office in a Member State of the European Union other than the Slovak Republic and who are known to the administrator according to the Article 54 of the Regulation.

V Banskej Bystrici, dňa 7.3.2024. / In Banská Bystrica, on 07/03/2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka / bankruptcy administrator of debtor

Drahoslava Fertőová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár / general partner

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku) / (without direct signature, authorized as publication of the Administrator in the Business Journal)