Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/22/2024

(FO) Plichtová Claudia (08.06.1971)

Dolný Chotár 128 , 92541 Kráľov Brod

Vyhlásenie oddlženia
Dátum vydania:
05.03.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Zverejnený v OV č.:
51/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Trnava
Spisová značka:
23OdK/22/2024
ICS:
2124201099
Vydal:
JUDr. Jana Wilková
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trnava
Dlžník:
Claudia Plichtová , Dolný Chotár 128, 92541 Kráľov Brod, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Claudia Plichtová , Dolný Chotár 128, 92541 Kráľov Brod, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Claudia Plichtová, narodená 08.06.1971, trvale bytom Dolný Chotár 128, 925 41 Dolný Chotár, správcom ktorej je KONFRERO Insolvency k.s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 54 665 299, značka správcu S 2069, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie:
I. Záhlavie uznesenia Okresného súdu Trnava č. k. 23OdK/22/2024-12 zo dňa 19.02.2024 v časti označenia dlžníka opravuje nasledovne: ,,…dlžníka: Claudia Plichtová, narodená 08.06.1971, trvale bytom Dolný Chotár 128, 925 41 Dolný Chotár“. II. Výrok I. uznesenia Okresného súdu Trnava č. k. 23OdK/22/2024-12 zo dňa 19.02.2024 opravuje nasledovne: ,,Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Claudia Plichtová, narodená 08.06.1971, trvale bytom Dolný Chotár 128, 925 41 Dolný Chotár“. III. V ostatných častiach zostáva uznesenie Okresného súdu Trnava, č. k. 23OdK/22/2024-12 zo dňa 19.02.2024 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 357 písm. f) CSP a contrario).
Oznam: