Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-37K/74/2018

(PO) TRADEPETROL a.s., IČO 35750740

Hraničná 18, 82105 Bratislava

Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkur...
Dátum vydania:
6.3.2024
Dátum zverejnenia:
13.03.2024
Zverejnený v OV č.:
52/2024
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-37K/74/2018
ICS:
1118215032
Vydal:
Mgr. Linda Markušová
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník/Úpadca:
TRADEPETROL a.s. IČO 35750740, , Orechová 2, 90027 Bernolákovo, Slovenská republika
Navrhovatelia:
SIGNUM spol.s.r.o. , Nádražní 32/41, 69301 Hustopeče, Česká republka JUDr. Peter Vachan , Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina, Slovenská republika Elektrovod Slovakia, s.r.o. IČO 31615317, , Bytčická 4, 01042 Žilina, Slovenská republika ENERG-SERVIS a.s. , Příkop 843/4, 60200 Zábrdovice- Brno, Česká republika JUDr. Oliver Korec , Záhradnícka 9, 81107 Bratislava, Slovenská republika TRADEPETROL a.s. IČO 35750740, , Orechová 2, 90027 Bernolákovo, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRADEPETROL, a. s., so sídlom Orechová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 750 740, správcom ktorého je: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, zn. sp. S 322, uznesením č.k. B1-37K/74/2018-497 zo dňa 02.02.2024 zrušil konkurz na majetok úpadcu: TRADEPETROL, a. s., so sídlom Orechová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 750 740, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.02.2024.