Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/282/2023

(FO) Nepšinský Ján (14.04.1974)

Nad Ihriskom 552, 97656 Pohronská Polhora

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
14.03.2024
Zverejnený v OV č.:
53/2024
Dlžník:
Nepšinský Ján IČO 14.04.1974, , Nad Ihriskom 552/3, 97656 Pohronská Polhora,
Správca:
JUDr. Viera Cibulová , Nám. SNP 70/36, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
1OdK/282/2023
Spisová značka správcu:
1OdK/282/2023 S1337
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

JUDr. Viera Cibulová, sídlo kancelárie : Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, správca dlžníka :  Ján Nepšinský, nar. 14.04.1974, trvale bytom : Nad Ihriskom 552/3, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod obchodným menom : Ján Nepšinský, miesto podnikania : Nad Ihriskom 552/3, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 34 723 013 (ďalej len dlžník), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 1OdK/282/2023, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), oznamuje, že v predmetnom konkurznom konaní nebol zistený majetok, ktorý by podliehal konkurzu. Konkurzná podstata preto nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom,  že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu, zástupcu veriteľov, rovnako zanikajú účinky podľa ust. § 167b ods. 1, § 167c ods. 2, ods. 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov, vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

JUDr. Viera Cibulová, správca