Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/79/2019

(FO) Billová Renáta (08.04.1965)

Kopčianska 2969/86 , 85101 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
18.03.2024
Zverejnený v OV č.:
55/2024
Dlžník:
Billová Renáta IČO 08.04.1965, , Kopčianska 2969/86, 85101 Bratislava,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-37OdK/79/2019
Spisová značka správcu:
B1-37OdK/79/2019 S1518
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michaela Voleková, správca v konkurze dlžníka:  Renáta Billová, nar. 08.04.1965, trvale bytom Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod.

Termín je potrebné  vopred si dohodnúť telefonicky u správcu na tel.č. +421 905 584 726 alebo emailom na: mvolekova@akvk.sk

Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

 

JUDr. Michaela Voleková

Správca dlžníka