Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/22/2024

(FO) Plichtová Claudia (08.06.1971)

Dolný Chotár 128 , 92541 Kráľov Brod

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
18.03.2024
Zverejnený v OV č.:
55/2024
Dlžník:
Plichtová Claudia IČO 08.06.1971, , Dolný Chotár 128 128, 92541 Dolný Chotár,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
23OdK/22/2024
Spisová značka správcu:
23OdK/22/2024 S2069
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 19.02.2024, č. k.: 23OdK/22/2024 - 12 (ďalej tiež ako „Uznesenie“) v znení opravného Uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 05.03.2024, č. k.: 23OdK/22/2024 - 26, bol ku dňu 02.03.2024 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Claudia Plichtová, narodená 08.06.1971, trvale bytom Dolný Chotár 128, PSČ 925 41 (ďalej tiež ako „Dlžník“), pričom za správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, značka správcu S2069, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č.: 1992/B (ďalej tiež ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“) týmto Správca oznamuje, že číslo bankového účtu Správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK05 8330 0000 0020 0227 7010.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz Claudia Plichtová“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).

Vo vzťahu k výške preddavku týmto Správca uvádza, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069