Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/22/2024

(FO) Plichtová Claudia (08.06.1971)

Dolný Chotár 128 , 92541 Kráľov Brod

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
18.03.2024
Zverejnený v OV č.:
55/2024
Dlžník:
Plichtová Claudia IČO 08.06.1971, , Dolný Chotár 128 128, 92541 Dolný Chotár,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
23OdK/22/2024
Spisová značka správcu:
23OdK/22/2024 S2069
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 19.02.2024, č. k.: 23OdK/22/2024 - 12 (ďalej tiež ako „Uznesenie“) v znení opravného Uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 05.03.2024, č. k.: 23OdK/22/2024 - 26, bol ku dňu 02.03.2024 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Claudia Plichtová, narodená 08.06.1971, trvale bytom Dolný Chotár 128, PSČ 925 41 (ďalej tiež ako „Dlžník“), pričom za správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, značka správcu S2069, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č.: 1992/B (ďalej tiež ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 23OdK/22/2024S2069 je možné nahliadnuť v kancelárii Správcu na adrese: Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. po predchádzajúcej dohode so Správcom. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0901 711 730 alebo emailom: konkurzy@konfrero.com.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069