Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/53/2024

(FO) Pavelka Miloš (25.09.1955)

Hagarova 2551, 83151 Bratislava-Rača

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.03.2024
Zverejnený v OV č.:
58/2024
Dlžník:
Pavelka Miloš IČO 25.09.1955, , Hagarova 2551 / 21, 83151 Bratislava-Rača,
Správca:
, Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/53/2024
Spisová značka správcu:
21OdK/53/2024 S2045
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Trustee, k.s., správca dlžníka: Ing. Miloš Pavelka, nar. 25.09.1955, trv. Bytom Hagarova 2551/21, 831 51 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava III, č. k. 21OdK/53/2024, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK58 8330 0000 0022 0267 7668 vedený vo Fio banka, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Trustee, k.s., správca