Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/53/2024

(FO) Pavelka Miloš (25.09.1955)

Hagarova 2551, 83151 Bratislava-Rača

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
21.03.2024
Zverejnený v OV č.:
58/2024
Dlžník:
Pavelka Miloš IČO 25.09.1955, , Hagarova 2551 / 21, 83151 Bratislava-Rača,
Správca:
, Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/53/2024
Spisová značka správcu:
21OdK/53/2024 S2045
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Trustee, k.s., správca dlžníka: Ing. Miloš Pavelka, nar. 25.09.1955, trv. Bytom Hagarova 2551/21, 831 51 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava III, č. k. 21OdK/53/2024, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárií správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: trustee.spravca@gmail.com.

Trustee, k.s., správca