Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/54/2024

(FO) Kubík Ivan (23.01.1967)

Bratislava-Petržalka , 85102 Bratislava-Petržalka

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
21.03.2024
Zverejnený v OV č.:
58/2024
Dlžník:
Kubík Ivan IČO 23.01.1967, , Bratislava-Petržalka 0, 85102 Bratislava-Petržalka,
Správca:
Mgr. Jozef Maruniak , Konventná 6, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/54/2024
Spisová značka správcu:
21OdK/54/2024 S1364
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Ivan Kubík, nar. 23.01.1967, trv. bytom 851 04 Bratislava - Petržalka, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Konventná 6, 811 03 Bratislava. Termín nahliadnutia možno dohodnúť emailom: info@maruniak.sk alebo na tel. č.: +421 940 629 292.

Mgr. Jozef Maruniak, správca