Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/54/2024

(FO) Kubík Ivan (23.01.1967)

Bratislava-Petržalka , 85102 Bratislava-Petržalka

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.03.2024
Zverejnený v OV č.:
58/2024
Dlžník:
Kubík Ivan IČO 23.01.1967, , Bratislava-Petržalka 0, 85102 Bratislava-Petržalka,
Správca:
Mgr. Jozef Maruniak , Konventná 6, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/54/2024
Spisová značka správcu:
21OdK/54/2024 S1364
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Ivan Kubík, nar. 23.01.1967, trv. bytom 851 04 Bratislava - Petržalka, týmto v súlade s § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú povinní zložiť na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653.

Mgr. Jozef Maruniak, správca