Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/29/2024

(FO) Mikunda Ľubomír (04.09.1984)

Porúbka , 01311 Porúbka

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.03.2024
Zverejnený v OV č.:
58/2024
Dlžník:
Mikunda Ľubomír IČO 04.09.1984, , Porúbka 0, 01311 Porúbka,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
7OdK/29/2024
Spisová značka správcu:
7OdK/29/2024 S1989
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings).

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»


(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"


(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη ́ στις προθεσμι ́ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’


(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»


(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"


(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"


(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".


(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"


(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka: Ľubomír Mikunda, nar. 04.09.1984, trvale bytom obec Porúbka, 013 11 Porúbka, oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 7OdK/29/2024 - 21 zo dňa 12.03.2024, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 55/2024 zo dňa 18.03.2024 vyhlásený konkurz a za správcu  dlžníka bol ustanovený: JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010 01 Žilina, Slovensko, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu: S 1989.

According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as the Trustee of bankrupt: Ľubomír Mikunda, born on: 04.09.1984, residing at  Porúbka, 013 11 Porúbka, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the District Court Žilina No. 7OdK/29/2024 - 21 dated on 12.03.2024, which was announced in the Commercial Bulletin No. 55/2024  zo dňa 18.03.2024 and simultaneously JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010 01 Žilina, Slovak Republic Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1989, was appointed as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).

The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructing (hereinafter referred to as „the BRA”) in connection with the provision of § 199 sec. 9  BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva elektronicky, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010 01 Žilina, Slovensko; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada; Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, k číslu konania 7OdK/29/2024; (§ 28 ods. 2 ZKR).

The lodgement shall be lodged electronically via a dedicated electronic form to the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Tomáš Šufák, Štrková 95/21, 010 01 Žilina,  Slovak Republic, the lodgement is submitted to the Trustee electronically via a dedicated electronic form to the Trustee 's electronic mailbox; the electronic submission and its attachments must be signed with a guaranteed electronic signature of the person authorized to submit the electronic submission. If it is a foreign creditor according to a special regulation, the application is submitted to the Trustee electronically using a form designed for that according to a special regulation. If the proposal is submitted by the debtor's representative, the proposal must be accompanied by a power of attorney to represent the debtor in filing a claim in bankruptcy, which must be authorized by the debtor, otherwise it will not be considered. The lodgement shall be delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy;  to the file No. 7OdK/29/2024; (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the Trustee. The registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement delivered to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, delivered to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will cease to exist (§ 28 sec. 4 BRA). Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

Creditors whose claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way, whereby they need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment the claim creation is depending.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.

Also creditors, who have claim against a third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge their claim in the bankruptcy proceedings in question.

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hand over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.

The claim has to be lodged in currency - EUR.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the BRA.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor ́s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade  s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. Mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Žiline dňa 18.03.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca