Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/29/2024

(FO) Mikunda Ľubomír (04.09.1984)

Porúbka , 01311 Porúbka

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.03.2024
Zverejnený v OV č.:
58/2024
Dlžník:
Mikunda Ľubomír IČO 04.09.1984, , Porúbka 0, 01311 Porúbka,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
7OdK/29/2024
Spisová značka správcu:
7OdK/29/2024 S1989
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ľubomír Mikunda, nar. 04.09.1984, trvale bytom obec Porúbka, 013 11 Porúbka, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 7OdK/29/2024, týmto v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok, ktorým je účet vedený vo SLSP, a.s., IBAN: SK78 0900 0000 0051 6946 5092.

V Žiline dňa 18.03.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca